” Абонаментна услуга по охрана на административната сграда /оръжейна, каса/ и стопанска постройка /гаражи, склад/[…]

BG-гр.Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Нови пазар – Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Цар Освободител № 44, За: Даниела Вичева, Република България 9900, гр.Нови пазар, Тел.: 0882 353399, E-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bgМясто/места за контакт: ТП ДГС Нови пазарИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

” Абонаментна услуга по охрана на административната сграда /оръжейна, каса/ и стопанска постройка /гаражи, склад/ – на ТП ” Държавно горско стопанство – Нови пазар” чрез сигнално – охранителна техника ( СОТ) за срок от една година от датата на подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000Описание:
Услуги чрез сигнално-охранителни системи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен срок за изпълнение на услугата – една година от датата на подписване на догавора, която е публикувана на интернет страницата на Възложителя: www.dpshumen.bg,” Профил на купувача”,http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/
Прогнозна стойност
(в цифри): 1200.00 Валута: BGN

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административна сграда на ТП “ДГС Нови пазар”, гр.Нови пазар, ул. “Цар Освободител” № 44

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описани подробно в техническата спецификация, която е част от документацията на участника – достъпна на “Профила на купувача” и на интернет страницата на Възложителя: http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокове за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 13.03.2015 г.
Дата и час на разглеждане на офертите – в 10:00 часа на 16.03.2015 г. в административната сграда на поделението.
Допълнителна информация по поканата може да бъде получена от “Профила на купувача” на интернет страницата на ТП ДГС Нови пазар – http://dgsnovipazar.dpshumen.bg/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015