„Извършване на услуги по дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Тутракан” Всички услуги по наземна[…]

BG-Тутракан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тутракан, ул. Трансмариска 31, За: tutrakan@b-trust.org, България 7600, Тутракан, Тел.: 0866 60621, E-mail: tutrakan@b-trust.org, Факс: 0866 60636Място/места за контакт: Община ТутраканИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tutrakan.egov.bg.Адрес на профила на купувача: http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?OpenDocument.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуги по дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Тутракан”
Всички услуги по наземна и авиационна дезинсекция срещу комари и дезакаризация на зелени площи (срещу бълхи и кърлежи), на територията на Община Тутракан включват:
• Доставка на препарати за наземна, авиационна дезинсекция срещу комари и дезакаризация на зелени площи (срещу бълхи и кърлежи).
• Наземна дезинсекция срещу комари в град Тутракан и селата на територията на Община Тутракан с генератор за студен аерозол (приблизителна обща площ-27 000 декара).
• Дезинсекция срещу комари с авиационна техника в крайградските зони на град Тутракан (приблизителна обща площ- 15 000 декара).
• Дезинсекция и дезакаризация (срещу бълхи и кърлежи) с атомизатор на зелени площи в град Тутракан и селата на територията на Община Тутракан (приблизителна площ- 300 дка).
Обемът от дейности, предвиден в публичната покана по настоящата процедура е прогнозен, тъй като броят имагицидни обработки, които ще бъдат възложени, се определя от популацията на комарите за сезона и съответно от реално възникналата необходимост от провеждане на дезинсекционни мероприятия на територията на Община Тутракан и няма задължителен характер за Възложителя.
Всички изброени дейности следва да се извършат след писмено възлагане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000Описание:
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Тутракан

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към кандидатите:Участникът да разполага с екип от технически лица, ангажирани с изпълнение на поръчката, както следва: Участниците да разполагат с минимум 2 (двама) специалисти, притежаващи правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал.3 от Наредба № 3/ 24.01.2005г.на МЗ, (заверено от участника копие на удостоверение);Участниците да разполагат с минимум 5 (пет) специалисти, притежаващи правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/ 24.01.2005г. на МЗ, (заверено от участника копие за издадени удостоверения);Участниците да бъдат сертифицирани по международния стандарт за качество ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент със задължителен минимален обхват: извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации- към офертата представят се заверени копия от сертификати.Участникът да има изпълнени минимум 1 услуга с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и да представи доказателства за извършената услуга съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП; Под „сходен” предмет да се разбира: услуги с предмет дезинсекции, дезинфекции и дератизации, съгласно пар.1 от ДР на Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на МЗ.
Минимално техническо оборудване, с което трябва да разполага кандидата:Не по-малко от 3 (три) брой генератор за студен аерозол UVL (ultra low volume) за наземна дезинсекция (собствени или под наем);Не по-малко от 2 (два) броя леки ръчни/ моторни пръскачки за наземна дезинсекция (собствени или под наем);Не по-малко от 3 (три) брой пикапи с висока проходимост, чрез което се осигурява безпрепятствен достъп до всички видове градски и извънградски площи (собствени или под наем);Не по-малко от 1 (един) брой авиационна техника за конвенционално пръскане (собствена или под наем); Участникът трябва да има на разположение въздухоплавателното средство, притежаващо удостоверение за регистрация в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства по чл. 20 от Закона за гражданското въздухоплаване и да притежава сертификат за авиационен оператор за специализирани авиационни работи (САО-САР) за авиохимическа работа по чл. 8, I, т. 1.2, буква „ж“ от Наредба №24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, или еквивалент.Не по-малко от 1 (един) брой атомизатор (собствен или под наем)
Покриване на изискванията към участниците следва да бъде доказано чрез:Списък-декларация за техническите лица, притежаващи правоспособност за ръководител за извършване на дейностите и за изпълнители за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването. Документите, удостоверяващи правоспособността на ръководителя и на изпълнителите се представят при сключване на договор за обществена поръчка, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител:Заверени ксерокопия на удостоверенията на квалифицираните лица, както следва:Документ за правоспособност за ръководител съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.Документ за правоспособност за изпълнители от Наредба № 3 от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от лица, които ще извършват съответните действия по изпълнение на поръчката. Да представят свидетелство за авиационен оператор и валидно удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното средство.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. заедно с доказателство за извършената услуга; (оригинал, по образец). Списък – декларация, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка, която е сбор от техническата и финансовата оценка на офертите.
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА отразява относителната тежест на качеството на техническото предложение за изпълнение на дейността – максимална оценка – 60 т.
П1 – Срок за стартиране на услугата (в часове) – 10 т.
П2- Организация на работа и реалистичен график за обработките – максимална оценка – 50 т.
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА-МАКС.40 т.
Предложена цена за услугата- коефициент на тежест 40 /максимална оценка 40 точки/.
Същата се оценява по формулата Ц=Цmin*40
Цi
Където Цmin е най- ниската предложена цена за започване на изпълнението от участник, Цi е предложената цена за започване изпълнението на дейностите от участника, чиято оферта се оценява.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие, както и приложените образци са публикувани в профила на купувача, от официалната интернет страница на община Тутракан. Постъпилите офертни предложения ще се отворят на 16-ти март 2015г., 14:00 часа, в заседателната зала на Община Тутракан, находяща се в административната сграда на ул. Трансмариска №31, ет.2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015