Почистване на речни корита за осигуряване на водопропускливост на реките в рамките на населените места от община[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов 6, За: инж. Розалина Георгиева, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 624581, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061Място/места за контакт: Дирекция АПДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Почистване на речни корита за осигуряване на водопропускливост на реките в рамките на населените места от община Враца.
Основни операции: изсичане на храсти; изкореняване на храсти; изсичане на единични дървета; изкореняване на единични дървета; почистване на речно корито от наноси; натоварване и извозване на храсти, дървета и земни маси на определено от Възложителя място до 5 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90513000, 90600000, 77211300, 45111220Описание:
Услуги по превозване на отпадъци
Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги
Услуги по изкореняване на дървета
Работи по разчистване от храсти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема се определя съгласно посочените от изпълнителя цени до достигане на фиксираната прогнозна стойност. Ще бъде осигурена възможност за оглед на място на състоянието на речните корита в населените места съвместно с представители на Община Враца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: За нормално и качествено изпълнение на предвидените дейности, участниците трябва да разполагат минимум със следната собствена или наета техника: Багер с обем на кофата минимум 0.25 мЗ до 1 м3 – 2 бр.; Самосвал – 4 бр.; ръчни инструменти за рязане, сечене и кастрене на храсти и дървета.
2. Изисквания към изпълнението: Всички, предвидени дейности да бъдат извършени в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативната уредба в тази област.
3. Към офертата си участниците трябва да представят: Декларация за собствена или наета техника – оригинал; Декларация за приемане условията на проекта на Договор – оригинал; Анализи за формирането на единичните цени – оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите:
А. Предлагана цена – с тежест 50 %
Б. Срок за изпълнение – с тежест 50 %
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:
КО = А х 50% + Б х 50%
Максималния брой точки на Комплексната оценка е 100. На първо място се класира офертата получила най-голям брой точки.
А. Предлагана цена – Максималният брой точки по този показател е 100.
Участникът следва да предложи цена за всеки вид операция, посочен в образеца за оферта. Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая. Предлаганата цена представлява сбор от всички единични цени и се взема предвид само при оценяване на офертата.
Стойността на този показател се определя по формулата:
А = Цмин/Цуч х 100, където:
А е оценка по показателя;
Цмин – минималната предложена цена ;
Цуч – предложена цена от участника
Б. Срок за изпълнение – Максималният брой точки по този показател е 100.
Оценката по този показател се определя чрез следната формула:
Б = Смин/Суч х 100, където, където:
Б е оценка по показателя;
С мин – минимален срок за изпълнение на услугата.
С уч– предложен срок за изпълнение на услугата от участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 10:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика е необходимо да посочите: наименование на поръчката, идентификационен номер на Възложителя, името на подателя, адрес по регистрация, точен адрес за кореспонденция, телефон, имейл и факс за връзка. Офертите се подават в стая № 64 на Община Враца, от 8.00 – 17.00 ч., всеки работен ден.
Неразделна част от настоящата Покана са: Образец на оферта; Проект на договор; Образец на декларация за приемане клаузите на проекта на договор; Образец на декларация за собствена или наета техника. Същите се намират на посочения адрес на профила на купувача – № 02-2015-023.
Класираният на първо място в обществената поръчка, се задължава, при подписването на договора да представи: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост); Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 г, в 14:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015