Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, инсталирани в сградата на ТП на НОИ – Силистра, включително[…]

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален осигурителен институт – Териториално поделение – Силистра, ул. “Цар Шишман” № 5, За: Боряна Ангелова, Република България 7500, Силистра, Тел.: 086 815054; 086 815090, E-mail: Boriana.Stoianova@Silistra.nssi.bg, Факс: 086 815040Място/места за контакт: ТП на НОИ – СилистраИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.noi.bg.Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=128&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsil%2F2014%2F18%2D2015%2D40&RecSrc=%2Ftp%2Fsil%2F2014%2F18%2D2015%2D40.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, инсталирани в сградата на ТП на НОИ – Силистра, включително осигуряване на резервни части,съгласно Приложение №1 към ценовото предложение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000Описание:
Услуги по ремонт и поддръжка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП на НОИ – Силистра, ул. “Цар Шишман” № 5

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Абонаментната поддръжка включва:
1 Профилактика на системата за видеонаблюдение, като Изпълнителя следва да извършва:
Ежемесечен преглед за състоянието на системата за видеонаблюдение на Възложителя, който включва: оглед, диагностика, почистване при необходимост и други действия с цел поддържане системата в изправност и годност за експлоатация. Дейността се осъществява в работни за териториалното поделение дни и часове.
2 Ремонт – отстраняване на повреди, възникнали вследствие експлоатацията на видео техниката на ТП на НОИ – Силистра.
При установяване/възникване на повреда, Възложителят уведомява Изпълнителя (по телефон, факс или електронна поща).
Срокът за отстраняване на повреда е до 3 /три/ работни дни и започва да тече от първия работен ден, следващ датата, на която Възложителя е уведомил Изпълнителя за повредата или от датата, на която е доставена от Изпълнителя необходимата нова резервна част, когато отстраняването на повредата е свързано с подмяна на дефектирала такава.
Гаранционният срок на ремонтните работи е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя и не е по-кратък от 6 /шест/ месеца, считано от датата на влагане на съответната резервна част, посочена в двустранно подписан протокол за доставени и вложени резервни части.
При установяване на дефектирала част на видео техниката на Възложителя и необходимост от влагане на нова такава, Изпълнителят съставя констативен протокол, съдържащ данни за вида, марката, модела, параметрите, цената на частта. В срок от 1 /един/ работен ден, Възложителят потвърждава или отказва доставката. При положителна резолюция от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да достави съответната резервна част. При отказ на Възложителя да закупи или да осигури необходимата резервна част (в случай, че разполага с налична такава), Изпълнителят не носи отговорност за неотремонтирането на повредената техника. Изпълнителят няма право да откаже да извърши ремонт и с предоставени/посочени от Възложителя резервни части.
Отстраняването на повредите и доставката на резервните части се осъществява със собствен транспорт и за собствена сметка на Изпълнителя до посоченото от Възложителя място за изпълнение на поръчката.
При невъзможност за ремонтиране на съответното дефектирало съоръжение, Изпълнителят следва да изготви констативен протокол, в който се дава техническо заключение за невъзможността от възстановяване на работоспособността му.
Възложителят не се ангажира с посочените в Приложение № 1 прогнозни видове и количества резервни части, които ще бъдат вложени в срока на действие на договора. В тази връзка Възложителят си запазва правото в процеса на изпълнение на договора, да заявява в зависимост от възникналите повреди на техниката, видове и количества резервни части, съгласно Приложение № 1 или каталог/ценова листа, неразделна част от офертата.
Вложените при извършване на ремонт резервни части са за сметка на Възложителя и се заплащат отделно от абонаментната такса за поддържане и сервиз до изчерпване стойността на договора. Дефектирали части по вина на Изпълнителя и труда при подмяната им са за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците да представят следните документи:
1. Заявление и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника-образец № 1;
2. Административни сведения – образец № 2;
3. Декларация, относно срока за валидност на офертата(съгласно изискванията – не по-малко от 90 дни) – образец № 3;
4. Техническо предложение – образец № 4;
5. Ценово предложение – образец № 5;
6. Каталог/ценова листа.
Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката с участника – класиран на първо място, съобразно критерия за оценка на офертите. При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал., т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП.
Участникът, с който Възложителят ще сключи договор, се задължава към момента на сключването да внесе сума в размер на 5 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по банковата сметка на Възложителя – ТП на НОИ – Силистра в Уникредит Булбанк клон Силистра, IBAN: BG83UNCR75273162352300, BIC UNCRBGSF или в касата на ТП на НОИ – Силистра, ул. „Цар Шишман” №5, ет. 1, стая 101. Гаранцията за изпълнение се освобождава съгласно условията на договора.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва. Отварянето на офертите ще се проведе на 28.04.2015 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5, ет. 3, стая № 305.
Документацията за участие може да бъде разгледана в рубрика “Профил на купувача” на www.noi.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015