Извършване на писмени и устни преводи, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на преводачески[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален институт на правосъдието, гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 14, За: Петър Петров, Република България 1000, София, Тел.: 029359 100, E-mail: petrov@nij.bg, Факс: 029359 100Място/места за контакт: гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 14Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nij.bg.Адрес на профила на купувача: http://nij.bg/ProcedureAndPublicCalls/Details.aspx?pageid=1831&lang=bg-BG&id=246&p=0.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на писмени и устни преводи, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на преводачески услуги във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и
Обособена позиция № 2 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Национален институт на правосъдието

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79540000, 79530000Описание:
Услуги по устни преводи
Услуги по писмени преводи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1 – Извършване на преводачески услуги във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” от и на следните езици, както следва:
• от английски език на български език и обратно;
• от френски език на български език и обратно;
• от немски език на български език и обратно;
Обем:
– на писмения превод: прогнозен обем – до 503 страници.
– на устен превод под формата на симултанен превод: до 3 (три) работни дни.
Прогнозна стойност: 13 031,79 лв. (тринадесет хиляди тридесет и един лева и 79 ст.) без включен ДДС, както следва:
– прогнозна стойност за писмен превод: 12 298,35 лв. (дванадесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и 35 ст.) без вкл. ДДС и
– прогнозна стойност на устен превод: 733,44 лв. (седемстотин тридесет и три лева и 44 ст.) без вкл. ДДС.
За Обособена позиция № 2 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Национален институт на правосъдието от и на следните езици, както следва:
• от английски език на български език и обратно;
Прогнозна стойност: 4166. 66 лв. (четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 66 ст.) без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17198 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Техническо и Ценово предложение, съгласно приложени образци; 2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника; 3. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената услуга. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги, с приложени доказателства за извършените услуги. (Приложимо и за двете обособени позиции). Под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират услуги за извършване на писмени и устни превод. Извършването на услугите трябва да е приключило към датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. В случай, че участник подава оферти за обособени позиции № 1 и № 2, то е достатъчно да има изпълнени минимум две еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги; 4. Участникът трябва да осигури екип от експерт преводачи за изпълнението на задачите, описани в Техническите спецификации, както следва: За обособена позиция № 1 – Преводач от английски език на български език и обратно – 4 бр., Преводач от френски език на български език и обратно – 4 бр., Преводач от немски език на български език и обратно – 3 бр.; За обособена позиция № 2 – Преводач от английски език на български език и обратно – 2 бр. Участникът представя декларация (свободен формат на текстово оформяне), в която посочва имената, образованието, професионалната квалификация и общ професионален опит на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката. Участникът следва да представи и декларации за ангажираност за изпълнение на договора (свободен формат на текстово оформяне) от всеки един от посочените експерт-преводачи. Изискванията за образование и професионален опит към експерт преводачите са подробно описани в публичната покана публикувана на сайта на НИП – http://www.nij.bg/, раздел “Профил на купувача” http://nij.bg/ProcedureAndPublicCalls/Details.aspx?pageid=1831&lang=bg-BG&id=246&p=0; 5. Участниците трябва да притежават сертификат за качеството в сферата на преводаческите услуги EN15038:2006 (преводачески стандарт приложим при извършването на писмени преводи) или еквивалентен сертификат. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени и от органи, установени в други държави членки съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 4 от ЗОП. (приложимо и за двете обособени позиции). 6. За качественото изпълнение на поръчката участниците следва да разполагат/осигурят Софтуерен продукт „SDL Trados” или еквивалентен (приложимо и за двете обособ. позиции). Участниците декларират наличието на Софтуерен продукт „SDL Trados” или еквивалентен чрез представяне на декларация (свободен формат на текстово оформяне). 7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането ще бъде осигурено по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013г., по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт”, за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието” с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО. (Важи за обособена позиция № 1)
Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция, за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите. Настоящата поръчка съдържа две обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите – обект на поръчката за съответната обособена позиция, за която участват. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, обособените позиции, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис “вярно с оригинала”, подпис и печат на лицето, което представлява участника.
Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането.
Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Национален институт на правосъдието – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 14. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Допълнителна информация – Техническите спецификации и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя http://www.nij.bg/, раздел “Профил на купувача” http://nij.bg/ProcedureAndPublicCalls/Details.aspx?pageid=1831&lang=bg-BG&id=246&p=0;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015