Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по металознание, съоръжения и технологии “Акад. Ангел Балевски” с център по хидро- и аеродинамика – БАН, бул. Шипюенски проход 67, За: Румяна Тодорова, Елене Симеонова, България 1574, София, Тел.: 02 9732716, E-mail: cpr_bas@mail.bg, Факс: 02 9732342Място/места за контакт: София, ул. Искърско шосе № 11Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cpr.bas.bg.Адрес на профила на купувача: http://cpr.bas.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях – поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България – обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 79000000, 79700000, 79710000, 79713000Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Детективски и охранителни услуги
Услуги по безопасност
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие на обекти (сгради и прилежащ терен към тях – поземлен имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична община, България – обект № 1, в гр.София, на ул. „ Искърско шосе” № 11 и обект № 2, в гр. Нови Искър на ул. “Стое Джуров” №1.
Охраната на всеки обект се осъществява от един денонощен пост, въоръжен с неогнестрелно оръжие, който осъществява контролно – пропускателен режим и извършва периодични обходи. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за охрана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За Обект № 1 : гр.София, България, територията на ЦПР към ИМСТЦХА – БАН на ул. „ Искърско шосе” № 11;

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложението на участника за осъществяване на денонощна физическа охрана на обектите трябва да бъде съобразено със следните изисквания на Възложителя: -24 часова постоянна физическа охрана на обекта; охраната на всеки обект се осъществява от един денонощен пост; осъществяване на пропускателен режим в работно и в извън работно време; извършване на периодичен обход на обекта; за изпълнение на поръчката участникът задължително следва да спази изискването за минимален брой охранители на пост. Участникът следва да изготви проект на план за организация на охраната, съобразен с особеностите на охрана на всеки обект. Да посочи използваните средства за комуникация, оборудване и технически средства за охрана на обекта по смисъла на чл. 24 от Закона за частната охранителна дейност. Да изготви план за действие на охраната на всеки обект и варианти на действие при възникване на кризисни и/или форсмажорни ситуации, включващ време за реагиране, контрол на охранителите при изпълнение на задълженията им, възможност за осигуряване на екипи, които са в готовност за оказване на помощ при извънредни ситуации или нужда; използване на съвременни средства за комуникация и оборудване с технически средства, взаимодействие с органите на МВР и др., вкл. и предложения за подобряване организацията на охранителната дейност, включително план за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост. Да посочи общият брой охранители на обект, брой постове и режим на сменяемост. Всеки охранител трябва да е завършил успешно курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 – 3 от ЗЧОД или да притежава професионална квалификация „охранител”.
Изисквания към участниците: Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.За съвместни дружества/консорциуми изискването важи за поне един от участниците в тях. За физически лица участници изискването е да притежават професионална правоспособност отговаряща на заданието на предмета на поръчката.. Да разполагат с квалифициран персонал при извършването на дейностите, посочени в пълното описание на предмета на поръчката. По отношение на лицата за изпълнение на поръчката и по отношение на газовото и сигнално оръжиe за изпълнение на поръчката, участникът трябва да е спазил изискванията на чл. 28, ал. 1 – 3 от ЗЧОД, чл.27, ал.2 от ЗЧОД, чл.27, ал.6 от ЗЧОД, чл. 54, ал. 1 или ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/. Участникът трябва да представи копие от валиден към датата, определена като краен срок за получаване на офертите лиценз за извършване на частна охранителна дейност – охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата страна или на територията на гр. София, или на територията на София – област, издаден от органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) съгласно Закона за частната охранителна дейност. За търговци, регистрирани в държава-членка на Европ. съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария се прилагат изискванията на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват (ЗЧОД) че отговарят на изискванията на ЗЧОД.
За още подробности виж документацията към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за подаване на офертите: Деловодството на административната сграда на ЦПР към ИМСТЦХА – БАН, на адрес: ул. „ Искърско шосе” № 11, гр. София, ет. 2. Офертите ще бъдат отворени на 25.03.2015г., в 10:00 часа в сградата ИМСТЦХА-БАН, с адрес гр. София, ул.”Искърско шосе„ №11, ет.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участника, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да внесе гаранцията за изпълнение на поръчкана в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – ЦПР към ИМСТЦХА – БАН – http://cpr.bas.bg/, рубрика ‘Профил на купувача’. Виж адреса на профила на купувача по-горе. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническата спецификация за възлагане на поръчката, образците на документи за попълване, допълнителни подробности относно условията за участие, декларация които участника следва да представи, както и проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015