„Закупуване на аудио-визуално оборудване и специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване[…]

BG-Брегово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Брегово, пл. Централен №1, За: Росица Костадинова, Р България 3790, Брегово, Тел.: 0886 617489, E-mail: ob_bregovo@b-trust.orgМясто/места за контакт: община БреговоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bregovo.net.Адрес на профила на купувача: www.bregovo.nit.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване на аудио-визуално оборудване и специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудио-визуална информация, управлявани чрез допир до екрана” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закупуване на аудио-визуално оборудване
Обособена позиция 2: Закупуване специализирани компютърни системи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32321300, 30230000Описание:
Аудиовизуално оборудване
Компютърно оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За обособена позиция 1: Закупуване на аудио-визуално оборудване:
1.Видеокамера с необходимите допълнения/аксесоари-триножник, 2 (два) комплекта акумулаторни батерии, зареждащо устройство – 1 бр.
2.Аудио уредба – 1 бр.
3.Висококачествен микрофон – 1 бр.
4.Фотоапарат – 1 бр.
За обособена позиция 2: Закупуване на специализирани компютърни системи:
1.Видео станция за обществен достъп – 1 бр.
2.Посетителска работна станция – 5 бр.
3.Широко форматен екран – 1 бр.
4.Компютърно табло – 1 бр.
5.Сервизен компютър – 1 бр.
Прогнозна стойност за реализиране на поръчката е до 26 678.00 лв., предвид договора за безвъзмездна финансова помощ, като:
За обособена позиция 1: Закупуване на аудио визуално оборудване до 3 988.00 лв. без ДДС
За обособена позиция 2: Закупуване на специализирани компютърни системи до 22 690.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26678 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Брегово

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във връзка с предоставяне на добро качество и добър ефект, съгласно одобрените спецификации в проектното предложение минималните изисквания за закупуваната техника трябва да имат нй-малко параметрите описани в документацията на публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отворят на 11.03.2015 г. в 13:00 ч. в Засезаделната зала (ет.2) на общинска администрация-Брегово.
Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Образците на документите, указанията и минималните изисквания към участниците може да намерите на страницата на община Брегово http://bregovo.nit.bgq , раздел “Обществени поръчки”/публични покани.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015