Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ООД, ул. Прилеп №33, За: Йордан Иванов – ръководител- ръководител АА и СМ ; Павлина Петкова – специалист ОП , тел.:052/974270, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 750263, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 500991Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=117.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, съгласно приложена техническа спецификация /Приложение №1/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211100, 09211000Описание:
Моторни масла
Смазочни масла и препарати

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките ще се извършват регулярно през годината, според нуждите на Възложителя, след подадена писмена заявка до Изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. “Прилеп” №33, складова база на Възложителя;

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Условия за изпълнение на поръчката:
1. Прогнозна стойност на поръчката – до 66 000 лева без ДДС, за срока на изпълнение. Доставките ще се извършват регулярно през годината, според нуждите на Възложителя, след подадена писмена заявка до Изпълнителя;
2. Място на доставка – гр. Варна, ул. “Прилеп” №33, складова база на Възложителя;
3. Срок за доставка – до 3/три/ работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка;
4. Начин на плащане – в лева, по банков път, в срок до 30 дни, считано от датата на доставка, удостоверена с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.
5. Срок за изпълнение на поръчката – една година или до достигане на прогнозната стойност на договора;

II. Изисквания към участниците:
1. Участниците трябва да са производители или оторизирани дистрибутори на стоките от предмета на поръчката и да предлагат пълната номенклатура продукти, посочени в Приложение №1 ;
2. Участникът следва да разполага с поне един собствен или нает търговски обект на територията на гр. Варна, в който да предлага пълната номенклатура стоки от предмета на поръчката;
3. Посочените в Приложение №1 разфасовки са примерни (препоръчителни). Участниците могат да оферират продуктите с разфасовки различни от посочените. В ценовото предложение участниците посочват задължително цена на предлаганата разфасовка и преизчислената цена за литър/килограм.
4. Участниците да имат опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, като докажат успешното изпълнение на периодични доставки, сходни с предмета на поръчката за поне един клиент, в продължение на минимум една година.
5. Оферираните единични цени трябва да включват всички разходи по доставка франко складовата база на Възложителя и не могат да бъдат променяни през време на действие на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите на участниците в процедурата е „най-ниска цена”, респ. най-нисък сбор на единичните цени в лева без ДДС за литър/килограм на всички видове продукти, според съответната разфасовка предложена от участниците.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за предмета на поръчката, условията за участие и изискванията за изготвяне на офертите могат да бъдат изтеглени в електронен вид от профила на купувача, посочен в настоящата покана.
Отварянето на офертите ще се извърши на 11.03.2015г., от 14:00ч., в Административна сграда на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Зала 2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015