„Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта”, идентификационен[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧЕЗ Разпределение България АД, ул. Цар Симеон 330, За: Ваня Чепанова, Република България 1309, София, Тел.: 064 896961, E-mail: vanya.chepanova@cez.bg, Факс: 02 8272171Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cez-rp.bg.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808&mainmenu=false.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта”, идентификационен № PPS 14-063

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516400Описание:
Застраховка “Обща гражданска отговорност”

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно условията, посочени в Глава III. Техническа спецификация за изпълнение на услугата от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Териториална валидност на застрахователното покритие: Република България и всички страни в света с изключение на САЩ и Канада

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Оферти се подават и ще бъдат приемани на адрес: Република България, град София, ул. „Цар Симеон” № 330.
2. Офертите ще бъдат отворени в11:00 часа на10.03.2015 година.
3. Отварянето ще се извърши на адрес: Република България, град София, бул.”Европа” № 2, в посочения по-горе ден и час, от назначената от възложителя комисия. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица (при желание от тяхна страна), при спазване на установения режим за достъп до сградата.
4. Класирането на допуснатите оферти се извършва в съответствие с предварително обявените условия.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015