Предмета на настоящата обществена поръчка е „Аварийни и ремонтно-възстановителни работи за укрепване на път[…]

BG-Белоградчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белоградчик, ул. Княз Борис І № 6, За: Анелия Кирилова, Република България 3900, Белоградчик, Тел.: 0877 876464, E-mail: cankova.anelia@belogradchik.bg, Факс: 0936 53017Място/места за контакт: община БелоградчикИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.belogradchik.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата обществена поръчка е „Аварийни и ремонтно-възстановителни работи за укрепване на път за с. Орешец“. Вследствие на подпочвени води и обилни и продължителни валежи на път № VID 1003 за с. Орешец, км + 6,5, община Белоградчик е разрушено пътното платно платно и е образувано свлачище с височина над 10 . Пътят е разрушен на дължина 30 м. Инвстиционния проект предвижда засипване с каменен насип, което да укрепи долните пластове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-монтажните работи ще бъдат извършени съгласно Инвестиционния проект, фаза Технически проект и Количествена сметка (Приложение № 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

182170 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Път № VID 1003 за с. Орешец, км + 6,5, община Белоградчик

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.
1.Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
Участникът представя заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004г.) и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
Изискването за застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участник, обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.В случай, че участникът ползва подизпълнител/и, то този подизпълнител също трябва да представи застраховка.
2.Участникът да е вписан в ЦПР на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от II група, трета категория, предмет на настоящата обществена поръчка, като в декларация свободен текст декларира тези обстоятелства и не представя документ за регистрация, тъй като достъпът до този регистър е свободен и вписаната в него информация е достъпна по електронен път.
Участникът, установен в друга държава – членка на Европейския съюз, представя сертификат или документ за регистрация от административен орган или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, да осъществява дейности за извършване на строително-монтажни работи обект на настоящата обществена поръчка или декларация от компетентен органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен.
При участник, обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.В случай, че участникът ползва подизпълнител/и, то този подизпълнител също трябва да представи декларация за деклариране на посочените обстоятелства.
3. Участникът следва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата има успешно изпълнени минимум 1 /един/ договор за извършване на строителство на обекти, сходни с предмет

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок на изпълнение – 20 точки
2. Гаранционен срок – 20 точки
3. Предложена цена – 60 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждане на офертите: 11.03.2015 г. от 13,30 ч. в Заседателната зала на Община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I“ № 6, ет. 3
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015