Доставка на техника и оборудване за нуждите на децата от детските градини на територията на Община Девин по проект[…]

BG-гр. Девин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девин, ул.Дружба № 1, За: Маргарита Горанова, Р.България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661Място/места за контакт: деловодствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devin.bg.Адрес на профила на купувача: www.devin.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на техника и оборудване за нуждите на децата от детските градини на територията на Община Девин по проект на община Девин „Екологично възпитание в действие“, финансиран по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” 2007 – 2013″

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата максимална стойност на поръчка не може да надвишава – 37 032,60 / тридесет и седем хиляди тридесет и два лева и шестдесет ст./ лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37033 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Девин

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
А) Технически възможности и квалификация
1. Участникът трябва да има доставки изпълнени през предходните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си минимум 1 изпълнена доставка, еднаква или сходна с предмета на настоящата процедура.
Еднакви с предмета на настоящата поръчка са доставки на компютърна техника и/или периферни устройства и оборудване.
Сходни с предмета на настоящата поръчка са доставки на офис техника и/или оборудване.
За доказване на техническите възможности и квалификация участниците следва да представят:
1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата- Приложение № 3, доказателства за извършваните доставки под формата на удостоверения или посочваме следните публични регистри, в които е публикувана информация за доставката.
Забележка:
1) При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2) Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език).
3) Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите за доказване на техническите възможности и квалификация се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Участник, който не отговаря на минималните технически изисквания, както и задължителните образци на документи ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = П1 + П2, където:
П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки
П2 – Срок за изпълнение на доставката – с тежест 50 точки
П1 = (Amin / Ai) х 50, където:
Amin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката
Ai – представлява цената, предложена от i – тия участник
Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. П2 – е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на доставката /в календарни дни/.
За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 50 точки;
Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на доставката;
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение на доставките по следната формула

П2= (Amin / Ai) х 50, където
Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на доставките
Ai – представлява срока за изпълнение на доставките, предложен от i-тия участник.
Предложеният срок трябва да бъде в цели числа и не може за бъде по – малък от 2, както и по голям от 15 календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата за разглеждане на офертите е 10.03.2015 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Девин- ет. 3
Офертата съдържа:
Приложение № 1 – Представяне на участника;
Приложение № 2 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
Приложение № 3 – Техническа оферта
Приложение № 4 – Ценова оферта
Приложение № 5 – Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата;
Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Приложение № 7 – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Приложение № 8 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки
Приложение № 9 – Декларация за участие на подизпълнител
Приложение № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложима/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015