Ремонт на ЖП прелези, пресичания и технологични площадки, Пристанище Варна – запад, съгласно утвърдени техническо[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Мария Топчиева, Варна, Тел.: 052 692357, E-mail: mariatop@port-varna.bg, Факс: 052 632953Място/места за контакт: пл. Славейков, № 1Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.port-varna.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на ЖП прелези, пресичания и технологични площадки, Пристанище Варна – запад, съгласно утвърдени техническо задание и количествена сметка. Предметът на процедурата е неделим и ще се възложи на един изпълнител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно утвърдена количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пристанище Варна – запад, гр. Девня

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В пълно съответствие с утвърдено техническо задание, количествена сметка, Указания за участие в процедурата и изискванията на Възложителя;
2. Начин на образуване на предлагана цена: 2.1. единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи да включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“. 2.2. параметри при изготвяне на подробен анализ на ценообразуване: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по – голяма от средната за страната по „Справочник за цените в строителството”(издателство на „Стройексперт-СЕК”); доставно – складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%. 2.3. рекапитулация – обща стойност на ценовото предложение, в лева без ДДС, за цялостно изпълнение на обекта.
3. Условия на плащане – чрез директен банков превод в лева при схема за плащане, включваща следните възможни етапи: Aвансово плащане в размер до 30 % в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след подписване на договора за изпълнение на поръчката; Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на окончателните приемно – предавателни протоколи за изпълнение и издадена фактура в оригинал.
4.Срок на валидност на офертите – минимален срок 120 (сто и двадесет) календарни дни след датата определена за краен срок за получаване на оферти.
5.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора – копие от документ за внесена парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, или оригинал на банкова гаранция с минимален срок на валидност от 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на окончателните приемно – предавателни протоколи за изпълнение.
6.Изисквания към участниците в процедурата: Доказателства за наличие на технически възможности и квалификация на участниците – изпълнено строителство /рехабилитация сходно с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Доказателства за упражняване на професионална дейност – Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория; Доказателства за съответствие на участника със системи за управление на качеството – система за управление на качеството ISO 9001:2008; система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 и система за управление на околната среда ISO 14001:2004, съгласно европейските стандарти или еквивалентни сертификати; Доказателства за наличието на валидна застраховка „професионална огтоворност“ на участника, съгласно чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА: 1.Списък на документите, подписан и подпечатан от участника. 2. Административни документи. Квалификация: Справка за адм.сведения; Кратко представяне на участника. Доказателства за наличие на техн. възможн. и квалифик. на участниците – изпълнено строителство/рехабилитация сходно с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – документи по преценка на участника, съгласно декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП; Доказателства за упражняване на професионална дейност – Централен професионален регистър на строителя, втора група строежи от първа категория; Доказателства за съответствие на участника със системи за у-ние на качеството, съгласно европейските стандарти или еквивалентни сертификати: Система за у-ние на качеството ISO 9001:2008; Система за у-ние на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; Система за у-ние на околната среда ISO 14001:2004. Доказателства за наличието на валидна застраховка „проф. огтов.“ на участника, съгласно чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ; Декларации: чл. 33, ал. 4 (в хипотеза на приложимост) от ЗОП; чл. 47, ал. 9 от ЗОП ; чл. 51, ал. 1, т. 4, 7 и 9 от ЗОП; чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (в хипотеза на приложимост); за извършен оглед. 3. Техническо предложение. 4. Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател/тежест/формула за изчисление: Обща ст-ст на ценовото предложение/75/(мин.предложена цена/цената на оценяваното предложение)*тежест, Срок на изпълнение/15/(мин.предложен срок/срокът на оценяваното предложение)*тежест, Срок на гаранционно обслужване/10/(точките на оценяваното предложение/макс.възможни точки)*тежест. Крайната комплексна оценка представлява сбор от получените оценки по горепосочените критерии за оценяване на съответната оферта. Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е тази, която е получила най-висока комплексна оценка. Допустими стойности на количествените показатели: 1. Срок за изпълнение: посочен задължително в календарни дни, но не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни; Срок на гаранционно обслужване: избран от участника вариант по схема над предвидените минимални срокове, съгласно изискванията по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за отделните видове СМР, както следва: Вариант І – 5 г. допълн.(10 точки), Вариант ІІ – 4 г. допълн. (9 точки), Вариант ІІІ – 3 г. допълн. (8 точки), Вариант ІV – 2 г. допълн.(6 точки),Вариант V – 1 г. допълн.(4 точки), Вариант VІ – Съгл. мин. срокове (2 точки)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет адрес на Възложителя www.port-varna.bg, “Профил на купувача” са: 1. Заповед на Изпълнителния директор на “Пристанище Варна” ЕАД за откриване на процедурата; 2. Указания за провеждане на процедурата; 3. Образец на оферта; 4. Образец на договор; 5. Утвърдено техническо задание за изпълнение; 6. Количествена сметка, които са неразделна част от настоящата покана. Достъпни са до изтичане срока на валидност, посочен в Раздел ІV.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015