Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията[…]

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Нина Антонова- главен специалист в Дирекция ТСУ при Община Попово; Звено Обществени поръчки, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40247; 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024Място/места за контакт: стая 211Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2057-remont-asfaltovi-nastilki-2015.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233220Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши следните видове работи: почистване от наноси, фрезоване, срязване за оформяне на кръпките, изваждане на стара асфалтова настилка до основата от трошенокаменна настилка, битумен разлив, превоз и полагане на асфалтова смес/плътна и порьозна/, уплътняване, зануляване на кърпежите с битум, почистване и извозване на отпадъците.
Участъците от улиците, които ще се ремонтират ще бъдат маркирани непосредствено преди започване на работа съвместно с възложителя. В зависимост от повредите ще се определят местата за изкърпване. Изпълнителят осигурява организацията на движението по време на работа. Количеството и обема са подробно описани в Техническата спецификация и Приложение 1 Поименен списък в приоритетен порядък за изпълнение кърпеж на асфалтови настилки в гр.Попово

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

166667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се изготвя по представените образци. Офертата задължително съдържа:
1.Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
2.Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 4.Доказателства за технически възможности на участника – представят се следните документи:
Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, сходно или еднакво с предмета на поръчката, считано до датата на подаване на офертата.
Минимално изискване:
Участниците трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години минимум 3 (три) обекта, еднакви или сходни с предмета на поръчката, считано до датата на подаване на офертата.
Доказва се с:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
Декларация за техническото оборудване (собствена или наета техника, оборудване, съоръжения), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка;
Минимално изискване:
Участникът да разполага минимум със следната собствена или наета техника: фугорезачка, багер, валек 3-6 т., самосвал;
5.Декларация за участие на подизпълнител;
6.Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като такъв;
7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
8.При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
9.Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда;
10. Техническо предложение за изпълнение на
Варианти на предложения в офертата не се приемат.
11. Ценово предложение. Подготвя се от участника по образеца за „Ценово предложение” Представя се на хартиен и електронен носител (формат .xls/.xlsx)
Да бъде приложен комплексен анализ за единична цена на вида работа за изкърпване на 1 м2 асфалтова настилка, в който да са включени следните видове СМР :
1.изрязване с фугорезачка / пътна фреза/
2.почистване и продухване
3.натоварване и извозване на строителните отпадъци на 16 км
4.полагане битумна емулсия
5.полагане асфалтобетон плътна смес с включен превоз – 4 см.
6.валиране
Варианти на предложения в офертата не се приемат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К 1 – цена за изпълнение на поръчката – 50% относителна тежест;
К 2 – срок за изпълнение в календарни дни – 50 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана, техническата спецификация и настоящите указания за подготовка на офертата. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2 в срок до 12.03.2015г.
Всеки участник може да представи само една оферта.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Върху плика участникът записва следното:
Община Попопо,
гр. Попово,
ул. ”Александър Стамболийски” № 1,
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици на територията на гр. Попово”
_____________________________________________________
име на участника
_____________________________________________
адрес за кореспонденция
____________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
5.Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:
– текста “Вярно с оригинала”;
– собственоръчен подпис на представляващия кандидатът/участника и положен печат (ако има такъв).
Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от поръчката, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана, техническата спецификация, пълното описание на обекта на поръчката и указанията за подготовка на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Отварянето на офертите ще се проведе на 13.03.2015г. от 10:00 часа в залата на ЦАУИ – ет.1, сградата на Община Попово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015