Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен,[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция – Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: Д-р Атанас Любенов Гарев, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304Място/места за контакт: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-pleven.com.Адрес на профила на купувача: www.rzi-pleven.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500Описание:
Лабораторни реактиви

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По предварителни заявки, съгласно утвърдените Приложение №1 и Приложение №2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56909 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионална здравна инспекция – Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките да се извършват след предварителни писмени заявки на възложителя, на адреса на управление на инспекцията – гр.Плевен, ул.Княз Александър Батенберг І №7.
Доставките да се извършват в срок не повече от 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на поръчката, а за налични на склад реактиви и консумативи – в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването.
Посочените в Приложение №1 и Приложение №2 количества са орентировъчни и възлагането на поръчката не поражда задължения за РЗИ за закупуването им в пълен обем.
Ценовото предложение по всяка конкретна позиция трябва да е в лева с ДДС и да включва всички разходи по доставянето на продуктите до сградата на РЗИ – Плевен. Всеки кандидат трябва да посочи в офертата си цена на посочената мерна единица на продукта, за който кандидатства, както и общата сума за изискваното от възложителя прогнозно количество.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане на поръчката “най-ниска цена”. В случай, че предложените цени в две или повече оферти са равни, класирането на офертите да се извършва по реда на чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти за изпълнение на поръчката могат да подават физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на ТЗ. Всеки кандидат може да подаде само една оферта за всяка от обособените позиции.
Офертите се подават в сградата на Регионална здравна инспекция- Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, ет.ІІ, ст.201.
Всяка подадена оферта на осн. чл.101в ЗОП се подава в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа:
1.данни за лицето, което прави предложението /фирма, седалище и адрес на управление, ЕИК, управител, адрес за кореспонденция/
2.техническо предложение за изпълнение на поръчката съгласно посочените от възложителя изисквания
3.ценово предложение
4.срок на валидност на офертата
5.информация за производителя на доставяните реактиви и консумативи
6.сертификат на участника за съответствие с БДС EN ISO 9001/2008 за функционираща Система за управление на качеството
7.сертификат по ISO Guide 34:2009 и ISO/IEC 17025 на фирмите-производители на лабораторни реактиви – за позиции „Сертифицирани сравнителни материали“ /ССМ/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015