„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за градска мобилност ЕАД, бул. Княгиня Мария Луиза № 84, За: Юлия Владимирова, България 1000, София, Тел.: 02 9836373, E-mail: procurement@sofiatraffic.bg, Факс: 02 8319071Място/места за контакт: сектор Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatraffic.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/p/1.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22800000, 22820000, 22810000Описание:
Печатни материали и свързани с тях продукти
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Формуляри
Регистри от хартия или от картон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 2 – Видове бланки и формуляри към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката трябва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 към поканата.
Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни и да съдържа:
1. Представяне на участника – съгласно Приложение №3 към поканата.
2.Техническо предложение, съгласно задължителните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение №1 – Приложение № 6 към поканата.
3. Ценово предложение – Приложение №5 към поканата.
4. Количествено-стойностна сметка – Приложение № 4 към поканата.
5. Декларация за приемане условията в проекта на договор – Приложение № 7 към поканата.
6. Декларация, с която участника декларира, че е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз./забележка: не се отнася за участници, които не са специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания/.

Запазване на правото на участие на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания.
На основание чл. 16г, ал.1 от ЗОП Възложителят запазва правото на участие в настоящата процедура на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания.
Съгласно чл. 16г, ал.8 от ЗОП, ако в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на “Център за градска мобилност” ЕАД на адрес бул. “Княгиня Мария Луиза” №84, София 1202, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. Върху плика задължително се посочва точното наименование на поръчката, наименование на учасника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
Предложението за изпълнение на услугата и ценовото предложение трябва да бъдат саморъчно подписани и подпечатани от участника. Всички приложени копия от документи трябва да бъдат заверени от участника с текст “Вярно с оригинала”, подпис и печат. Декларациите да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от участника.
При сключване на договор определеният за изпълнител участник е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.
Приложения към публичната покана са:
1.Описание на предмета на поръчката и изисквания при изпълнението й – Приложение № 1;
2.Списък на видовете бланки и формуляри и количества – Приложение № 2;
3.Представяне на участника – Приложение № 3;
4. Количаствено-стойностна сметка – Приложение № 4;
5.Ценово предложение – Приложение № 5;
6.Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя – Приложение № 6;
7. Декларация за приемане условията в проекта на договор – Приложение № 7;
8. Проект на договор – Приложение № 8.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.sofiatraffic.bg, раздел “Профил на купувача” – http://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/p/1 и могат да бъдат свободно изтеглени.Постъпилите оферти ще се отворят на 13.03.2015г. от 14.00 ч. в заседателната зала на “Център за градска мобилност” гр. София, бул.”Княгиня Мария Луиза”, № 84;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015