Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: По начина на провеждане и документацията – Славян Янков, Гл. експерт ОП; По техническата спецификация – арх. Данаил Дилков, Гл. архитект на Община Враца, Р България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 665441, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061Място/места за контакт: Община ВрацаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, съгласно ЗЕЕ и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 г. по пет обособени позиции:
ОП-1: ж.к. „Младост”, бл. 1; ОП-2: ж.к. „Дъбника” бл. 124; ОП-3: ж.к. „Сениче” бл. 54; ОП-4: бул. „Втори юни” № 70; ОП-5: ул. „Братя Миладинови” № 10.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71324000Описание:
Услуги по оценка на състояние

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

5 бр. многофамилни жилищни сгради, за всяка от които следва да бъдат изпълнени дейностите предвидени в техническото задание.
Разпределение на прогнозната стойност по обособени позиции:
ОП-1: ж.к. „Младост”, бл. 1 – 15 040.00 лв.
ОП-2: ж.к. „Дъбника” бл. 124 – 11 050.00 лв.
ОП-3: ж.к. „Сениче” бл. 54 – 18 090.00 лв.
ОП-4: бул. „Втори юни” № 70 – 10 245.00 лв.
ОП-5: ул. „Братя Миладинови” № 10 – 10 575.00 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца: ж.к. „Младост”, бл. 1; ж.к. „Дъбника”, бл. 124; ж.к. „Сениче”, бл. 54; бул. „Втори юни” № 70; ул. „Братя Миладинови” № 10.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: Участниците трябва да са вписани в регистъра по чл.23а, ал1. от ЗЕЕ; Квалификаията на консултантите по енергийна ефективност трябва да бъде ниво 1 (да имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията); Участниците да са изпълнили минимум 3 (три) договора за енергийно обследване, сертифициране на сгради и предписване на ЕЕМ на съществуващи сгради (строежи) за последните три години. Същото доказват със списък с договорите, съдържащ описание на предмета, период на изпълнение, стойност и ползвател на услугата. Списъкът трябва да бъде придружен с удостоверения/препоръки за добро изпълнение.
С офертата си участниците трябва да представят: Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на дейностите предвидени в публичната покана – оригинал, по образец; Списък с изпълнени договори – оригинал, по образец;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

А – Предлагана цена – 60 %; Б – Срок за изпълнение – 40 %. Методика за изчисляване оценката на Офертите: Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО = А х 60% + Б х 40%; Максималния брой точки на Комплексната оценка е 100. На първо място се класира офертата получила най-голям брой точки. А. Предлагана цена за испълнение на поръчката. Цената се посочва с точност до втория знак след десетичната запетая. Оценката по този показател се определя по формулата: А = Цмин/Цуч х 100, където: А е оценка по показателя; Цмин – минималната предложена цена; Цуч – предложена цена от участника. Максималният брой точки по този показател е 100. Б. Срок за изпълнение; Оценката по този показател се определя чрез следната формула: Б = Смин/Суч х 100, където, където: Б е оценка по показателя; С мин – минимален срок за изпълнение на СМР. С уч– предложен срок за изпълнение на СМР от участника. Максималният брой точки по този показател е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Офертите се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: наименование на поръчката, обособената/ите позиции, за които участвате, идентификационен номер на възложителя и името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail за връзка. Оферти могат да се подават за една, за няколко или за всички обособени позиции, като за всяка обособена позиция наборът от документи за офертата се поставя в отделен плик. Участник, който кандидатства за повече от една обособена позиция поставя запечатаните и надписани, според указанията непрозрочни пликове с оферти в един общ плик надписан според указанията на възложителя.
Публичната покана, Технически спецификации, Образец на оферта, Образец на Списък с изпълнените договори, Образец на Списък-специалисти и Проект на договор са публикувани на Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Враца: http://www.vratza.bg – 02-2015-031.
Отварянето на офертите ще се извърши на 23.03.2015 г, в 13:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015