За нуждите на Община Стралджа е необходимо да се доставят Дизел (газьол), Безоловен бензин (А-95 Н) и Автогаз-пропан[…]

BG-Стралджа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Стралджа, ул.”Хемус” №12, За: инж. Марчела Егова; Мая Димова-н-к отдел “ИДОС”, Република България 8680, Стралджа, Тел.: 04761 6984, E-mail: straldja_idos@abv.bg, Факс: 04761 6404Място/места за контакт: Община СтралджаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.straldzha.net.Адрес на профила на купувача: http://www.straldzha.net/offers.asp.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

За нуждите на Община Стралджа е необходимо да се доставят Дизел (газьол), Безоловен бензин (А-95 Н) и Автогаз-пропан бутан

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09134000, 09122000Описание:
Безоловен бензин
Газьол
Пропан и бутан

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

безоловен бензин (А-95 Н)- 11 200 л.(прогнозно количество);газьол- 15 000 л.(прогнозно количество); пропан бутан-9 000л. (прогнозно количество)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Стралджа

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към кандидата:
1.Да отговарят на изискванията по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Възложителя ще отстрани всеки участник от процедурата, при който са налице някои от посочените обстоятелства;
2.Качеството на горивата да отговаря на изискванията за качество нормативно прието в Република България и в Европейския съюз. /Копие на Сертификат за качество и декларация за съответствие за всеки вид гориво, съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол./
3.Кандидатът доказва техническите си възможности за изпълнение на поръчката съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, като представи списък на услугите, които са еднакви или сходни (изпълнени договори за доставки на други видове горива) с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Oфициален сайт на Община Стралджа http://www.straldzha.net/offers.asp в раздел: Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015