Обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП по реда и при условията на Глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Доставка[…]

BG-с. Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. Девети септември №3 – А, За: Димитрина Желева, Република България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136Място/места за контакт: Община Крушари, област ДобричИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.Адрес на профила на купувача: http://46.40.126.191:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП по реда и при условията на Глава Осма “а” от ЗОП с предмет: „Доставка на парково обзавеждане за нуждите на информационни центрове с.Крушари и с.Коритен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000Описание:
Обзавеждане

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата по обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация – Приложение 1 от указанията за участие.
Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без включен ДДС на база прогнозни пределни единични цени на отделните артикули, залегнали в обществената поръчка и подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Офертите на участниците трябва да са съобразени с това обстоятелство. В единичната цена на всеки отделен артикул следва да бъдат включени всички разходи на участника за доставката му до мястото посочено от Възложителя, включително и разходите за монтаж, транспорт, заплащане на мита и данъци и др.
Участникът е единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени.
Максималната прогнозна пределна стойност на обществената поръчка по реализирането на проекта, съгласно утвърдения от ДФ ”Земеделие” бюджет на проекта се определя в размер до 4980,00 лв. (четири хиляди деветстотин и осемдесет лева) лв. без ДДС, за поръчката като цяло.
Участници, които са предложили обща цена за доставката по поръчката и/или единични цени на определени артикули, по-високи от посочената по-горе и в Техническата спецификация прогнозни пределни цени, се отстраняват от участие в обществената поръчка като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич, с.Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания на Възложителя към техническите възможности и квалификация на Участниците
Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата си минимум една доставка с еднакъв или сходен* предмет на обществената поръчка.
Забележка: Под „сходни с предмета на поръчката доставки” се разбира доставка на всякакъв вид парково обзавеждане;
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече участници в обединението.
Изискуеми от Възложителя документи за доказване на техническите възможности и квалификация на Участниците:
Списък по чл.51, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки за изпълнените от участника доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите – по Образец на Възложителя /Обр. №7/.
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече участници в обединението.
Доказателството за извършената/ите доставка/и се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
Доставката следва да се извърши в срок посочен в Техническото предложение (Обр.№8) на участника, но не по-голям от 10 работни дни от датата сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Предлаганото парково обзавеждане следва да отговаря на заложените технически характеристики на Възложителя, посочени в Техническата спецификация-Прил. №1 към настоящите указания за участие.
Изисквания към доставката
•Доставката следва да се извърши в срок и обем в съответствие с договора и техническата спецификация;
•Доставката се извършва в предвидената от производителя опаковка до мястото на изпълнение на поръчката по начин, който позволява съхранението и предпазването им от случайно погиване и унищожаване при превозването им;
•Доставеното парково обзавеждане следва да се приведе във вид позволяващ използването му по предназначение;
•За количеството и качеството на доставката се съставя приемо – предавателен протокол;
•Доставеното обзавеждане трябва да бъде ново и неизползвано;
•Гаранционният срок следва да бъде минимум 12 месеца;
•Гаранционното обслужване е равно на гаранционният срок и започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за извършената доставка;
•При поява на дефекти по време гаранционния срок Възложителят уведомява писмено Изпълнителя;
•При възникване на повреди и необходимост от ремонт, задължение на Изпълнителя е да осигури всички необходими резервни части и компоненти. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на предвидения в гаранционната карта срок, се съставя протокол, а дефектното обзавеждане се заменя с ново в срок не повече от 5 календарни дни от датата на възникване на повредата;
•Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на дефектиралите части се поемат от Изпълнителя.
При установяване на скрити недостатъци на доставените артикули, за които Изпълнителят е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или да замени негодните стоки със същите стоки с идентични или с по-добри технически характеристики, ако недостатъците правят невъзможно ползването им по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка офертата следва да съдържа следните документи:
1.Списък на документите – Образец №1, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
2.Представяне на участник – Образец №2;
Регистрационни документи на участника:
Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено “Вярно с оригинала” с подпис и печат, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност.
Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър).
Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод*. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ.
•За физически лица – копие от документа за самоличност.
•За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*.
Забележка: Всички документи представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език.
*Официален превод е превод, съгласно т.16а от Параграф 1 на Допълнителните разпоредби към ЗОП
3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.
4.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Образец №3).
Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т.1 на чл.47 от ЗОП, се прилагат и за лицата по чл.47 ал.4 на ЗОП.Когато деклараторът е чуждестранно юридическо или физическо лице, декларацията се представя и в превод;
5.Декларация за приемане на условията в проекта на договора–Образец №4–оригинал подписана и подпечатена
6.Декларация за подизпълнител–Образец №5;
7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Образец №6;
8.Списък по чл.51,ал.1,т.1 от Закона за обществените поръчки–Образец №7;
9.Техническо предложение–Образец №8–попълнен и подписан оригинал;
10.Ценово предложение–Образец №9-попълнен и подписан оригинал.
Комисия, назначена от кмета на общината,отваря и разглежда подадените оферти по реда на чл. 101г от ЗОП и съгласно разпоредбите на Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на община Крушари. Публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти съгласно разпоредбите на чл. 68, ал.3 от ЗОП ще се извърши на 19.03.2015г. от 09:00 ч. в зала № 301 на Община Крушари, адрес: с.Крушари, ул.„Девети септември” № 3-А.На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация Крушари.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015