ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на услуги с подемно-строителна[…]

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” №7, За: Светлана Сарандева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681314, E-mail: svetlanasarandevа@abv.bg, Факс: 046 662247Място/места за контакт: Община ЯмболИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.Адрес на профила на купувача: www.yambol.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:„Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител”. Обществената поръчка се провежда за предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител, по четири обособени позиции.
Четирите обособени позиции са:
1. Услуги с трактор;
2. Услуги с багер;
3. Услуги със самосвал;
4. Услуги с кран.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16000000Описание:
Селскостопански машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 66 000,00 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без включен ДДС.
Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се предлага от участника в Офертата му – „Ценово предложение” – Приложение № 5. Горната прогнозна стойност се явява максимална стойност на процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, като с представянето им не отпада задължението за представяне на документа за регистрация. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.Когато участникът е регистриран по Закона за търговския регистър е достатъчно само посочване номер на ЕИК. Когато участникът е обединение/ консорциум на юридически и/ или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да сочи представляващия обединението и да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/ консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/ консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.2. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такава.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП / Приложение № 3/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП /Приложение № 4/ – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложените образци към настоящата документация. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.5. Ценово предложение по образец Приложение № 5 – попълва се за всяка обособена позиция;6. Списък с данни за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – попълва се за всяка обособена позиция; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по раздел VІ се представят за всеки от тях;.7. Оферта за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя /Приложение №1/– попълва се за всяка обособена позиция;8. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника /Приложение № 2/;9. Декларация за осигуряване на правоспособни лица – Приложение № 6– попълва се за всяка обособена позиция;10. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора /Приложение № 7/ – попълва се за всяка обособена позиция;Продължава в допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

С оглед спазване на изискванията на чл. 101б, ал.2 от ЗОП, от датата на публикуване на настоящата покана, пълен достъп до документацията за участие и всички изискуеми образци на документи се предоставя на интернет адреса на Община Ямбол – www.yambol.bg, раздел “Обществени поръчки”. Отварянето на получените в община Ямбол оферти е публично и ще се проведе на 13.03.2015 г. от 15,00 часа в сградата на община Ямбол, стая 203. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Продължава от Изисквания за изпълнение на поръчката:11. Проект на договор– попълва се за всяка обособена позиция-Приложение № 16;Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1, 2, 3 и 4 се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението;12. Декларация за запознаване с условията за изпълнение на поръчката Приложение № 11– попълва се за всяка обособена позиция;13. Административни сведения за участника Приложение № 12;14. Декларация за подизпълнител Приложение № 13– попълва се за всяка обособена позиция;15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение№13А– попълва се за всяка обособена позиция;16. . Техническa спецификация Приложение № 14;17. Техническо предложение Приложение № 15– попълва се за всяка обособена позиция;18. Документи, доказващи правоспособността на декларираните лица в Приложение № 6 за всяка обособена позиция;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015