Описание. Предметът на поръчката обхваща периодичната доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Русенски университет Ангел Кънчев, ул. Студентска, № 8, За: Стефка Стоянова Станчева – гл. експерт обществени поръчки, Република България 7017, Русе, Тел.: 082 888448, E-mail: PRocurement@uni-ruse.bg, Факс: 082 888570Място/места за контакт: Русенски университет Ангел Кънчев, Ректорат, ІІ етаж, кабинет 1,330Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-ruse.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.uni-ruse.bg/procurements.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Описание. Предметът на поръчката обхваща периодичната доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра”, както и по изпълнение на национални и международни проекти, финансирани със средства получени от Европейския съюз, други държави и неправителствени организации от чужбина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30190000Описание:
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поради своята специфика канцеларските материали и консумативи са разпределени в 6 (шест) групи, както следва:
І-ва група: „Пишещи средства“;
ІІ-ра група: „Аксесоари за бюро“;
ІІІ-та група: „Класиране и съхранение на документи“;
ІV-та група: „Хартия и продукти от хартия“;
V-та група: „Средства за презентация и носители на информация“.
VІ-та група: „Носители на информация”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подготовка на предложението си кандидатите следва да се съобразят с изискванията и условията за изпълнение на поръчката, посочени в одобрените от Възложителя Публична покана и документация за участие, които са публично достъпни на профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://www.uni-ruse.bg/procurements

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 17.03.2015 г. от 14:30 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска“ №8, (Ректорат, втори етаж, стая № 330) по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015