„Доставка и монтаж на инсталационен двоен под в помещения за провеждане на обучения и семинари за нуждите на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавен Фонд Земеделие, БУЛ. ЦАР БОРИС III № 136, За: Ирена Маркова – старши експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 1618, София, Тел.: 02 8187284, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dfz.bg.Адрес на профила на купувача: http://dfz.bg/bg/client-profile/public-invite?YlvmS1RacnFbWOnlpobVrt7YGv634habizL9amqdGfglGlMOZlFH3YQ52jaNAGrhsQm2RbIe1B%2fB2cxWeiEinhxLRpWCs4x%2b.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на инсталационен двоен под в помещения за провеждане на обучения и семинари за нуждите на ДФ „Земеделие“, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ № 71“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44112210, 44112220Описание:
Подови покрития от твърди материали
Неносещи междинни подове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно информация към публичната покана, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя http://www.dfz.bg/bg/obshtestveni-porachki/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65990 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 71

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в информацията към публичната покана и могат да бъдат открити на адреса на “Профил на купувача” : http://www.dfz.bg/bg/obshtestveni-porachki/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. „Предлагана цена” с относителна тежест 50%;
2. „Срок за доставка и монтаж” с относителна тежест 50%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДФЗ предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация, съдържаща “Съдържание на офертата за участие” и “Условия за участие”, които може да намерите на интернет адрес на възложителя: www.dfz.bg, “Профил на купувача”: /http://www.dfz.bg/bg/client-profile// до изтичането на срока на валидност на настоящата покана.Отварянето на офертите е публично на 13.03.2015 г. от 11,00 ч. в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015