„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими[…]

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДГС Невестино към Югозападно държавно предприятие – гр.Благоевград, с.Невестино, ул.Владимир Поптомов № 29, За: Мария Василева, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 078 551014, E-mail: dgsnevestino@abv.bg, Факс: 078 551014Място/места за контакт: ТП ДГС НевестиноИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДГС Невестино”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000Описание:
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества формуляри без възложителя да се ангажира с тяхното пълно усвояване по видове:
Карнет –опис за извършено маркиране- 10бр.
Регистър на проведените сечи – 1бр.
Технологичен план – 5бр.
Дневник на горския надзирател. 15бр.
Разрешителни за индивидуален лов блок 30бр.
Разрешителни за групов лов 30бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Невестино

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложената от участниците оферта следва да съдържа следните документи :
1. Оферта по образец /съдържаща и Списък на документите/ подписан от участника.
2. Административни сведения
3. Документи за идентификация на участника в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП /копие заверено от кандидата/, това са копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Когато участникът е обединение, участниците в обединението следва да представят документ – договор /споразумение помежду си, в който задължително се включва представляващия обединението.
4.Техническо предложение.
Предложените от участниците формуляри и бланки следва да съответстват на образците утвърдени от ИАГ, МЗХ и другите компетентни органи.
.5. Финансово предложение
В случай, че при извършване на услугата ще се ползва подизпълнител, същият следва да представи декларация за съгласие за участието си (свободен текст), като подизпълнител,
6. Изисквания към предлаганата цена- В образеца на ценовата оферта , участникът попълва предлаганата от него единична цена без ДДС и обща цена без ДДС.
7. Начин на заплащане: Заплащането на съответните бройки формуляри и бланки е след тяхната доставка и подписан двустранен приемо-предавателен протокол между Възложителя и избрания за Изпълнител. Плащането се извършва по банков път по сметка на Изпълнителя в 10 дневен срок след изготвянето на данъчна фактура. Данъчната фактура се изготвя след съставянето на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.
8. Срок на валидност на офертите: не по-кратък от 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите.
9.Изисквания към предлаганите цени: предлаганата цена не може да надвишава минималния финансов ресурс предвиден от възложителя. Предлаганата цена да е крайна, в български лева без ДДС и следва да включва всички разходи по изпълнението на услугата. Предлаганата цена е окончателна и запазва размера си и не се влияе от инфлационното ниво до приключване на договора.
10. Критерий за оценка на офертите: – „най-ниска предложена цена”.
Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва Оферта за участие в публична покана с предмет ” Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДГС Невестино” и се посочва пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел.адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 24.03.2015г. от 10:00 часа. Могат да присъстват представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица и други заинтересовани лица. Неприсъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015