”Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”,село Склаве, общ. Сандански разделени[…]

BG-с. Склаве

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОДЗ Великтденче, с. Склаве, ул. Веселин Бабалеел, №27, За: Светла Андонова Граматикова, Република България 2811, с. Склаве, Тел.: 0894 485917, E-mail: svetlagramatikova63@abv.bgМясто/места за контакт: с. СклавеИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.одзвеликденче.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Великденче”,село Склаве, общ. Сандански разделени на четири основни позиции:
ПОЗИЦИЯ № 1 – МЕСО, МЛЯКО, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;
ПОЗИЦИЯ №2- ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ – ЗИМА, ЛЯТО;
ПОЗИЦИЯ № 3 – ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ;
ПОЗИЦИЯ № 4 – ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Описание :
хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти;
пастьоризирано мляко; кисело мляко; сирене, масло; други млечни продукти;
месо и месни продукти;
риба, филе и друго месо от риба;
птичи яйца;
зеленчуци, плодове и черупкови плодове;
плодове и зеленчуци, преработени и консервирани;
различни видове хранителни продукти и сухи продукти
хляб и хлебни произведения;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15511100, 15551300, 15540000, 15530000, 15550000, 15220000, 03142500, 03220000, 15612500, 15300000, 15890000Описание:
Месо и месни продукти
Пастьоризирано мляко
Кисело мляко
Сирене
Масло
Други млечни продукти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Птичи яйца
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хлебарски продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно публичната покана и образците за участие, както и в приложение № 21- техническата спецификация от документите за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37858 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Склаве, община Сандански, обл. Благоевград, Р. България като доставките се осъществяват до ОДЗ „ Великденче” село Склаве.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички артикули оферирани от участниците следва да отговарят на изискванията на Закона за храните /изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г./ и Наредба № 9 от 16 септември 2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата на МЗХ.Подлежащите на доставка храни трябва да отговарят на Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, Наредба № 21/15.10.2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г., Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните; Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119/2012 г.; Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (приета с ПМС № 219/2002 г.), Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.); Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, на изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, Доставяните храни и хранителните продукти посочени, в Приложение 21, задължително се придружават от сертификати за произход, качество и срок на годност в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите и декларация от доставчика, че са спазени изискванията за безопасност по Закона за храните или от търговски документ, съдържащ информация за произход, качество, срок на годност и съответствие с изискванията за безопасност, описани в Закона за храните.Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за транспортиране на съответния вид стока. Към датата на доставката хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 80 %. Предприятията произвеждащи млечните продукти, заявени по БДС да са включени в списъка на одобрените от Агенцията по безопасност на храните предприятия за производство на млечни продукти по БДС. Всички останали млечни продукти и прясно пастьоризираното мляко, за които Възложителя не изисква да са по БДС или за тях няма БДС, да са произведени по ТД, която отговаря на изискванията за сурово мляко и в предприятия отговарящи на приложение III, секция IX, глава I, т. III на Регламент 853/2004 г. Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости.
Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към бързо замразените храни обн. в ДВ бр. 114/06.12.2002 год;
Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, птици и логоморфни, трябва да е добито от здрави животни, птици и логоморфни в одобрени предприятия, съгласно изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход.
Месото от птици и птичи разфасовки трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 год. относно въвеждането на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на прилагане на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици.
Рибата и рибните продукти, да са получени в регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти отговарящи на и

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документите към нея са налични на сайта на ОДЗ„Великденче” с. Склаве на профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015