Предметът на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на улични LED осветителни тела за територията[…]

BG-Мъглиж

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Стела Славчева, Р България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255Място/места за контакт: Община Мъглиж – гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.maglizh.com.Адрес на профила на купувача: www.maglizh.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31230000, 31520000, 31521000, 31531000Описание:
Части за уреди за разпределение или управление на електричество
Лампи и осветителни уреди
Лампи
Осветителни крушки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката включва доставка на Светодиоден уличен осветител LED при максимална мощност 55 W – 215 бр. в комплект с драйвъри светлинен поток 1300 lm.
Доставката на гореописаните продукти са необходими за частична подмяна на улично осветление в две населени места на общината – с. Шаново и с. Дъбово.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Мъглиж

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните:
1. Предложена цена с тежест 50 %
2. Срок за изпълнение на доставката от сключване на Договор с тежест 25%
3. Гаранционен срок на доставената стока с тежест 25%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите могат да бъдат подавани всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа на адреса на Възложителя.
Публичното отваряне на подадените в настоящата процедура оферти ще се проведе на 24.03.2015 г. в заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети март 32 в 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015