Предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица[…]

BG-Горна Оряховица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина Ален мак, ул. Ангел Кънчев №43, За: Радослава Йорданова Смилкова, на длъжност: Счетоводител при ЦДГ Ален мак, Р България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 7088204, E-mail: sofka_stefanova@abv.bgМясто/места за контакт: ЦДГ Ален макИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/85/3607.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година. ” Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Хранителните продукти са разделени в шест обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една и / или всички обособени позиции /, като задължително следва да представи оферта за всички номенклатурни единици в позицията, за която участва.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000Описание:
Различни хранителни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е в лева, без ДДС. В техническото задание, публикувано на провила на купувача са подробно описани прогнозните количества по всяка една номенклатурна единица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев №43

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките на хранителни стоки се извършва в работни дни в периода между 7:30 – 15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а именно: ЦДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Ангел Кънчев” № 43. Доставката се извършва в срок не повече от 24 часа след подаване на заявката от ръководителя на детското заведение.
Забранява се подмяната на артикул поръчан от Възложителя с друг по усмотрение на Изпълнителя, а Възложителят си запазва правото да променя заявката до изтичане на крайния срок за нейното осъществяване.
Хранителните продукти са разделени в шест обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една и / или всички обособени позиции /, като задължително следва да представи оферта за всички номенклатурни единици в позицията, за която участва.
При всяка доставката в V обособена позиция Пресни плодове и зеленчуци /позиции от №90 до №120/ от техническата спецификация, изпълнителят следва да съобрази фактурираните цени с цените им в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/. Цените на хранителни продукти съгласно доставката не могат да надвишават средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/.
Цените на хранителните продукти във всички групи хранителни продукти остават непроменени за целия срок на договора, с изключение на цените в V обособена позиция Пресни плодове и зеленчуци /позиции от №90 до №120/ от техническата спецификация, които трябва да бъдат намалявани по искане от Възложителя когато надвишават средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/. При обосновано искане от страна на Изпълнителя, цените в V група Пресни плодове и зеленчуци /позиции от №90 до №120/ от техническата спецификация, могат да бъдат увеличени до цената, на която изпълнителя е подал офертата си. При искането на увеличаване на цената, изпълнителя е длъжен да ненадвишава средната борсова цена в Информационния бюлетин на ДКСБТ.
Хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове. При изпълнение на доставката, Изпълнителят е длъжен да работи в съответствие с принципите на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища и да представя при всяка доставка декларация от производителя, че доставените продукти отговарят на Наредбата. Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба №108 от 12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на страндартите на Европейския съюз респективно Регламент 1788/2002 и Регламент №852/2004 (ЕО). Предлаганите продукти не трябва да съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Изисквания към участниците: В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия съгласно §. 1, т. 19а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Не може да участва в обществената поръчка лице, при което е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП.Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Възложителят има право да отстрани от участие в поръчката участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Не може да участва лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП. Участници или оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя и не съответстват на техническата спецификация, ще бъдат отстранени.
2. Изискуеми документи и изисквания към офертата: а)Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. б). Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана, изготвена в съответствие с Образец № 1 към документацията;в). Административни сведения за участника, изготвен съгласно Образец № 2 към документацията, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, Образец № 2 се представя от всеки от тях. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 2 се представя както от обединението като цяло, така и от всяко физическо и/или юридическо лице включено в него, като за неприложимите данни следва да посочва с текст „неприложимо”.г). При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.д). Копие на документ за регистрация по ЗДДС, ако е приложимо.е). Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 5 от документацията . Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.ж). Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 6.з). Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец от документацията за поръчката – по Образец № 7 към документацията.д). Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката, изготвена по образец от настоящата документация – по Образец № 8. и)Декларация за приемане условията в проекта на договор – Образец 10.й). Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата-Образец № 9.Към всички оферти да се приложи:Техническо предложение Образец 3 и Ценово предложение – Образец 4 “.Минималните технически изисквания към участниците и начина на подготовката и представянето на офертата са подробно описани в указанията,публикувана в профила на купувача.
Офертите се приемат до 15.00 часа на 20.03.2015 г. в ЦДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев №43. Срок за публичен достъп до поканата на Портала за обществени поръчки: 20.03.2015 г.Офертите ще се отварят в методическа стая на ЦДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица на 21.03.2015 г. в 10.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015