Обслужване на персонала на РЗОК гр. Кюстендил от служба по трудова медицина.Извършването на услугата включва[…]

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733Място/места за контакт: гр. Кюстендил, ул. Демокрация №44, вх.БИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/505.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК гр. Кюстендил от служба по трудова медицина.Извършването на услугата включва изпълнение на основните дейности по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000Описание:
Услуги по трудова медицина

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК гр. Кюстендил е 47 (четиридесет и седем) души. Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК – Кюстендил, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК – Кюстендил, СТМ и лечебно заведение на територията на гр. Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като:
1.1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
1.2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
1.3. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
1.4. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
1.5. Дава индивидуални съвети на служителите във връзка със здравето и безопасността при работа;
1.6. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
1.7 Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
1.8. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане;
1.9. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.
1.10.Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 / 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
1.11. изготвя анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност;
1.12.анализира резултатите от проведените периодични профилактични медицински прегледи и изследвания
1.13. предоставя информация на всеки служител за здравните рискове, свързани с работата му и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
1.14.Изготвя и съхранява здравни досиета на работниците и служителите съгласно Наредба №3/2008г. за осъществяване на дейността на СТМ
2. Осигурява извършването на профилактични прегледи и изследвания на служителите на РЗОК гр. Кюстендил, както следва:
– преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по “Очни болести“ – до 47 човека.
Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост.
-преглед от специалист по „Вътрешни болести“ /обстоен преглед и извършване на ехографско изследване на коремни органи/ (за мъжете)- до 10 човека;
– мамография на млечни жлези – до 37 жени ;
-клинико-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина – поне 8 /осем/ или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, МСV,МСН,МСНС- до 47 човека;
3. За осъществяване на дейностите по т.2, Изпълнителят следва да осигури подизпълнител-лечебно заведение на територията на гр.Кюстендил, разполагащо с необходимите специалисти и лаборатории. Профилактичните медицински прегледи и изследвания се извършват по предварително изготвен и съгласуван с Възложителя план-график.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Офертите се представят всеки работен ден от 8,15 до17,00 ч. до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса на адрес :гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” №44, вх.Б , лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.
2.Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране и Приложения №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.
3. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП на 23.03.2015 г. от 10,30 часа в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” №44, вх.Б, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015