„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Зорница Кънчева-Миладинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 503Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/283.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване на нерегламентирани депа за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000, 90500000, 90510000, 90511100, 90513000Описание:
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Отстраняване и третиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на твърди отпадъци в населените места
Услуги по превозване на отпадъци

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи. Посочената прогнозна стойност на поръчката е до 66 000.00 (шестдесет и шест) хиляди лева без ДДС.

Изисквания към офертата и изпълнението на поръчката:

1. Видовете работи се реализират в съответствие с техническите указания на Възложителя от публичната покана и договора.
2. При изпълнението на общ. поръчка да се съблюдава действащото в страната зак-во, всички нормат.док-ти, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в обл. на предмета на поръчката, в това число противопож., технич. и др. норми. По време на изп-е на дог-ра изпълнителят е длъжен да спазва: техниката на безоп. на труда;
3. От Изпълнителя се изисква при изпълн-то на дейностите по дог-ра по никакъв начин да не уврежда околната среда;
4. Участниците задължит. представят технич. предлож. за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка, в което посочват конкр. методол-я на работа във връзка с изпълн-то, материалните и човешки ресурси, които ще се използват за реализацията на работите;

Продължава в раздел “Изисквания за изпълнение на поръчката”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5. Участникът описва организационните си възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на услугата. В техническото предложение (обяснителната записка) участникът представя информация относно:
– ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да разполага с необходимото техническо оборудване за извършването на услугата. Участникът трябва да предложи ефективна организация за извършване на работите по предмета на поръчката, както и да докаже наличие на подходяща техника;
– начин на извършване на услугата. Същият трябва да гарантира своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, качество на извършваната услугата, подходяща за характера и сложността на обекта организация и координация на целия процес по изпълнението;
6. Технически и технологични условия, с които участниците следва да се съобразяват при изготвяне на офертата: ще се извършват работи по почистване на замърсени терени с битови и строителни отпадъци в населените места и в околностите им (нерегламентирани депа):
6.1. Видове дейности:
* Притикване и уплътняване на отпадъците
* Товарене отпадъци на товарен автомобил:
– товарене на отпадъци машинно
– товарене на отпадъци ръчно
* транспортиране на отпадъците до регламентираното депо
* ръчно почистване на замърсени терени
7. Дейностите, свързани с почистването, ще се извършат след възлагане на обектите и последователността от представител на Възложителя. Времетраенето и обема на почистването се отчита със справка по образец, подписана от кмета на съотв. населено място.
8. Отчитане и заплащане на извършената работа
– Обема на работата, която следва да бъде извършена, се уточнява предварително с представител на Възложителя.
– Фактурирането на извършената работа се извършва съгласно одобрени от Възложителя калкулации, представени с офертата.
9.Участникът е длъжен да представи калкулации, от които да е видно ценообразуването. Да представи калкулации, анализи и др. справки, доказващи стойността на предлаганите услуги за извършване на всяка една от дейностите, съгласно т. 6.1 “Вид дейности” от раздел “Изисквания за изпълнението на поръчката”.
10. Договорът се сключва за срок до 31.12.2015 г. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Ц х 50 % + Т х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от Участника цена. За нуждите на оценката ще се извърши оценяване на цените за две от дейностите, които се използват най-често, както следва:

Ц = Ц 1 х 50 % + Ц 2 х 50 % , където:
Ц1 – машиносмяна булдозер
Ц 2 – машиносмяна на челен товарач

Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)
По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.
Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка” от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгл. чл. 101б, ал. 1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оф. ще се извърши на 23.03.2015 г. от 13:00 часа в сградата на Община В. Търново, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на оф. е публично и на него могат да прис-ват уч-ците или техни упълномощ. предст-ли, както и предст-ли на средствата за мас. осведомяв. и др. лица при спазване на установ. режим за достъп до сградата, в която се изв-ва отварянето.

Офертата трябва да съдържа най- малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец № 1: административни сведения;2.Техническо предложение (образец № 2), съдържащо предлаганата организ-я на изпълн-е, план/подход за организ-та и реализ-я на работите; 3. Срок на вал-ст на офертата не по – малък от 2 (два) месеца, счит.от крайния срок за получаване на офертата; 4. Срок за изпълнение на поръчката – 31.12.2015 г.;
5. Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване на образованието, профес.квалиф-я на участника и/или ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Мин.изискване към т. 5: уч-ците да имат на разполож-е минимум три лица, които ще бъдат ангажирани с изпълн-то на поръчката: 1 булдозерист с категория за управление „Ткт”, 1 фадромист с категория за управление „Ткт”, 1 лице – отговорник за контрола на качеството, притежаващо Удостоверение за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни условия на труд;
6. Декларация за наличното техническо оборудване (съгласно образец). Декларираната техника трябва да е на разположение на участника за изпълнението на видовете работи и да е подходяща за изпълнението им, съгласно техническите условия. Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/. Мин. изискв. към т. 6: наличие на минимум следното техническо оборудване: челен товарач – 1 брой, булдозер – 1 брой, товарен автомобил до 10 тона – 1 брой.
7. Декларация за приемане условията в проекта на договор, съгласно образец.
8. Ценово предложение (съгласно образец) следва да съдържа:
8.1. Цени за извършване на всяка една от дейностите, посочени в т. 3 от Образец № 3:
– Машиносмяна на челен товарач
– Пробег на челен товарач
– Машиносмяна на булдозер
– Транспорт булдозер с влекач
– Товарене на отпадъци машинно
– Товарене на отпадъци ръчно
– Празен пробег на товарен автомобил
– Транспортиране на отпадъци до реглам. депо
– Ръчно почистване на замърсени терени
8.2. Анализи/калкулации за видовете дейности, от които да е видно ценообразуването
8.3. Срок за плащане на поръчката – до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.
8.4. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015