Публична покана, отправена от Институт по механика, съгласно чл. 101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по механика-БАН, ул. Акад. Георги Бончев блок 4, За: Детелина Игнатова, България 1113, София, Тел.: 02 9796408, E-mail: ignatova@imbm.bas.bg, Факс: 02 8707498Място/места за контакт: ул. Акад. Георги Бончев блок 4Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.imbm.bas.bg.Адрес на профила на купувача: www.imbm.bas.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана, отправена от Институт по механика, съгласно чл. 101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари” за нуждите на Институт по механика – БАН по пет обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30213000, 30213100, 30213200, 30213300, 30213500, 30216100, 30231310, 30232110, 30232150, 30236113, 30237270, 30237000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър
Настолен компютър
Джобни компютри
Оптични четящи устройства
Плоски дисплеи
Лазерни принтери
Мастиленоструйни принтери
Синхронизирана динамична памет с произволен достъп (SDRAM)
Чанти за преносими компютри
Части, аксесоари и принадлежности за компютри

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 ДФНИ Е02/10 – «Доставка на 1 бр. настолен компютъри, 3 броя преносими компютри, 1 бр. монитори, 2 лазерни принтери и 1 мастилено-струен принтер» Максимална стойност – 5083.33 лв. без ДДС и 6 100 лв. с ДДС.

Обособена позиция № 2 – ДФНИ И02/3 – «Доставка на 5 бр. настолни компютри, 1 брой преносим компютър, 5 бр. монитори, 1 лазерен цветен принтер» Максимална стойност – 11 250 лв. без ДДС и 13 500 лв. с ДДС.

Обособена позиция № 3 – ДФНИ Б02/25 – «Доставка на 1 бр. настолен компютър, 2 броя преносими компютри, 1 бр. таблет»( iOS и МАС ОС) Максимална стойност – 10 000 лв. без ДДС и 12 000 лв. с ДДС.

Обособена позиция № 4 – 7FP VERE 257695 – «Доставка на 3 бр. настолни компютри, 2 броя таблети, 1 бр. таблет iOS, 1 монитор и 1 лазерен цветен принтер» Максимална стойност – 14 333.33 лв. без ДДС и 17 200 лв. с ДДС.

Обособена позиция № 5 – Администрация – «Доставка на 12 бр. настолни компютри, и 4 броя монитори»
Максимална стойност – 8 833.34 лв. без ДДС и 10 600 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София ул. Акад. Георги Бончев блок 4

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението на поръчката: 1. Предложената и доставена техника следва да отговаря в пълнота на минималните технически изисквания, посочени в т. 1 от тази документация. 2. В рамките на гаранционните срокове, изпълнителят ще следва да осигурява със собствен транспорт и за своя сметка 8-часова техническа поддръжка на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8,30 до 17,30 часа, при заявяване на възникнал проблем; максималното време за реакция е 4 часа, а за отстраняване на повреда е – 72 часа.3. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата изпълнителят ще следва да предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас.4. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, участникът /избраният за изпълнител/ ще следва да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики.
Изисквания към участниците 1.Общи изисквания 1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а. 1.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /договор/. Споразумението/договора за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора; е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението;всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове – за целите на поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, участникът задължително представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата. 1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяко предложение ще се оценява по следната методика:
Основен и водещ критерий за оценка е икономически най-изгодното предложение, което е получило най-висока обща комплексна оценка.
Комплексната оценка К е сбор от финансовата оценка F, с коефициент на тежест 0,30 и техническа оценка Т, с коефициент на тежест 0,70 и се изчислява по форлулата:
К = 0.3*F + 0.7*Т
1. Финансовата оценка F се определя по формулата:

F = Pmin/P x 10
където Pmin е минимално предложената цена, а P е цената на участника.
Предложените цени за доставка не могат да надвишават публично обявените такива.
2. Техническата оценка Т е сбор от оценките по следните показатели:
Т = 0,7Т1 + 0,1Т2 + 0,1Т3 + 0,1T4 10
Т1 – съответствие с техническите спецификации – с коефициент на тежест 0,7. Изисква се 100% изпълнение на техническите параметри, заложени в спецификациите. Могат да се оферират по-високи параметри.
Т1 – За офериране на по-добри/високи спецификации за всеки параметър, посочен в техническото задание се дава по 1 т. Максимален брой спецификации 10.
Т1 = 1 х h, където h е броят на предложените по-добри/високи спецификации за всеки параметър.
Т2 – срок за доставка – с коефициент на тежест 0,1.
T2 = Cmin/C x 10
където Сmin е минимално предложения срок, а С е срокът на участника.
Т3 – гаранционен срок – с коефициент на тежест 0,1.
T3 = G/Gmax x 10
където G е гаранционният срок на участника, а Gmах е максимално предложеният срок.
T4 – е времето за отстраняване на повреди – с коефициент на тежест 0,1.
Коефициентът се определя по следната формула:
T4 = Rmin/R x 10
където Rmin е минимален срок за отстраняване на повреди, а R е предложеният срок за отстраняване на повреди на участника.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на интернет адреса на страницата на възложителя Институт по механика-БАН:
http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/profil-na-kupuvacha
На същото място е публикувана документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, допълнителни подробности относно условията за участие, както и проекта на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015