Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй”ЕАД, гр. Козлодуй, За: Лора Лазарова, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76598, E-mail: lvlazarova@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2282.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64000000, 64100000, 64120000Описание:
Услуги на пощата и далекосъобщенията
Услуги на националната поща, куриерски услуги
Куриерски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата с предмет: “Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина” ще бъде извършена за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като изискванията за изпълнение, видовете дейности, кратността са подробно описани в приложеното Техническо задание за изпълнение на услугата. Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва:
1. Първа обособена позиция – универсални пощенски – да приема, пренася и доставя пощенски пратки на територията на Република България
2. Втора обособена позиция – вътрешни куриерски услуги – да приема, пренася и доставя куриерски пратки на територията на Република България, включващи следните изисквания.
3. Трета обособена позиция – международни куриерски услуги – да приема, пренася и доставя куриерски пратки на територията на целия свят.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Целия свят

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 15.УАК.ТЗ.080 и в Указанията за подготовка на оферта към настоящата публична покана.
2. Изисквания към Участниците:
2.1. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП:
2.1.1. Участниците подаващи оферта за Първа обособена позиция: Универсални пощенски услуги представят:
2.1.1.1. Индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга на територията на Република България, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на територията на Република България, издадена от КРС
2.1.2. Участниците подаващи оферта за Втора обособена позиция – Вътрешни куриерски услуги представят:
2.1.2.1. Удостоверение издадено от Комисия за регулиране на съобщенията, удостоверяващо че участникът е вписан в регистъра на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3, от ЗПУ, с обхват куриерски услуги.
2.1.3. Участниците подаващи оферта за Трета обособена позиция – Международни куриерски услуги, представят:
2.1.3.1. Удостоверение издадено от Комисия за регулиране на съобщенията, удостоверяващо че участникът е вписан в регистъра на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3, от ЗПУ, с обхват куриерски услуги.
2.1.3.2. Сертификат на Участника за одобрен икономически оператор издаден от Агенция митници.
2.1.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от възложителя в публичната покана за обществена поръчка:
Минимални изисквания:
Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008
Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (универсални пощенски услуги и/или вътрешни куриерски и/или международни куриерски, в зависимост от обособената позиция за която участникът е подал оферта)
Участниците по първа обособена позиция – универсални пощенски услуги трябва да разполагат с офис на територията на град Козлодуй и да притежават добре изградена мрежа, включваща всички областни градове в страната, или да имат сключен договор за достъп до пощенска мрежа по смисъла на чл.23 от Закона за пощенските услуги, което да позволява получаването или вземането на експресни пратки във всяка точка на страната на следващия работен ден след изпращането им, респективно заявяването им.
Участниците по втора обособена позиция – вътрешни куриерски услуги трябва да разполагат с офис на територията на град Козлодуй и да притежават добре изградена мрежа, включваща всички областни градове в страната. което да позволява получаването или вземането на експресни пратки във всяка точка на страната на следващия работен ден след изпращането им, респективно заявяването им.
Участниците по трета обособена позиция – международни куриерски услуги трябва да притежават добре изградена мрежа от клонове и офиси в страните от Европа, Азия и Америка, което да позволява получаването или вземането на пратки във всяка точка на страните до пет работни дни след изпращането им, респективно заявяването им.
Изискуеми документи:
Сертификат за внедрена система за управление на качеството на Участника в съответствие с ISO 9001:2008, с обхват на сертификация съответстващ на предмета на обществената поръчка, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
*Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Продължение на Изискванията за изпълнение:
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (универсални пощенски услуги и/или вътрешни куриерски и/или международни куриерски, в зависимост от обособената позиция за която участникът е подал оферта), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Списък на изградена мрежа от клонове и офиси:
3. Всички изисквания, поставени от Техническо задание № 15.УАК.ТЗ.080 и Указанията за подготовка на оферта към настоящата публична покана се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.03.2015 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Управление Търговско на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
Техническо задание за изпълнение на услугата, Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана и приложените към публичната покана образци на документи могат да бъдат намерени в Профила на купувача, почен в т.I.1) на настоящата публична покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015