„Доставка на хранителни продукти зануждите на ТД на БНТ[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска национална телевизия, ул. Сан Стефано № 29, За: Асен Илиев, България 1020, София, Тел.: 02 8142744, E-mail: ailiev@bnt.bg, Факс: 02 8740064Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnt.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%91%D0%9D%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0,10418.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти зануждите на ТД на БНТ – к. к. Пампорово”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15800000, 15600000, 15500000Описание:
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Различни хранителни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Млечни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Участниците трябва да са в състояние да изпълнят заявките на Възложителя за всеки артикул посочен в техническото задание за целия период на договора.
2. Възложителят си запазва правото да поръчва само необходимото му количество от всеки артикул посочен в техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

общ. Смолян, к.к.Пампорово, Творчески дом на Българска Национална Телевизия

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;1.4. Декларация за неразгласяване на информация;1.5. Декларация за автономност на офертата;1.6.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП;1.7. Декларация за съгласие от подизпълнител/и;1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;1.10. Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.2. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията участникът трябва да представи следните документи: 2.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на публичната покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; За доставки с еднакъв или сходен предмет ще се считат доставки свързани с хранителни продукти. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.2.2. Удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (обн. ДВ, бр.90/1999 г., изм. и доп. ДВ бр.80/2010 г.) за производство и търговия с храни, обхващащи групите храни за които участникът участва, издадени от компетентен орган и валидно за срока на договора; 2.3. Декларация от участника, че има въведена система за безопасност на храните- НАССР, съгласно действащото законодателство; 2.4. Декларация от участника, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и не увреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните; Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за техническите си възможности и квалификация: По т. 2.1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с еднакъв или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените доставки от всички членове в обединението. По т. 2.2. Участникът следва да представи валидно Удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за производство и търговия с храни, обхващащи групите храни за които участникът участва;По т. 2.3. Участникът следва да представи декларация, че има въведена система за безопасност на храните- НАССР, съгласно действащото законодателство; По т. 2.4. Участникът следва да представи декларация, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и не увреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните; 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП; 4. Оферта по образец; Продължава в раздел “Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за избор и методиката за оценка са:
• П1 –Срок за изпълнение, с тежест 30;
(оценява се по формула: П1 = СИ мин. / СИ уч. х 30), където:
Си мин. е предложеният най-кратък за изпълнение на доставка;
СИ уч. е предложеният срок за изпълнение на доставка от конкретния участник.
Минималния срок, който ще бъде оценяван е 1 календарен ден, а максималния е 3 календарни дни.
• П2 – Предлагана цена, с тежест – 70
( оценя се по формула: П2= Ц мин./ Ц уч. х 70 ) където:
Ц мин. е предложената най-ниска цена за единица артикули от техническото задание на Възложителя;
Ц уч. е предложената цена от конкретния участник за единица артикули от техническото задание на Възложителя.
• Комплексна оценка: максимален брой точки 100.
КО = П1 + П2
Крайно класиране на участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от всеки участник.
На първо място се класира участникът с най-висок брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел “Изисквания за изпълнение на поръчката”: 5. Техническото предложение по образец. Към техническото предложение участникът следва да представи следната информация:- Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието; – Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, свободен текст при преценка на участника.6. Ценово предложение по образец, ведно с Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП. 7. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. 8.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника.

С оглед спазването на изискванията на 101б, ал. 1 от ЗОП от датата на публикуване на настоящата покана пълен достъп до документацията за участие в процедурата се предоставя на интернет адрес: http://www.profilnakupuvacha.com/%D0%91%D0%9D%D0%A2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0,10418 На посочената интернет страница могат да бъдат намерени образци на документи за кандидатстване по публичната покана. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Национален радио-телевизионен център, бул. “Цариградско шосе” № 111, Стопански администартивен блок, отдел “Обществени поръчки”, стая 218
Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на ……….2015 г., в сградата на НРТЦ, бул. “Цариградско шосе” № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 204.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНТ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015