Доставка на компютърна техника и софтуер със следните позиции: 1. Закупуване на киоск – 3 бр. 2. Закупуване на софтуер[…]

BG-Вършец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Вършец, бул.България № 10, За: Антон Димитров Тошев, Република България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz@mail.bg, Факс: 09527 2323Място/места за контакт: Общинска администрация – ВършецИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varshets.bg..Адрес на профила на купувача: www.varshets.bg..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърна техника и софтуер със следните позиции:
1. Закупуване на киоск – 3 бр.
2. Закупуване на софтуер – операционна система за 3 киоска и операционна система за 2 компютъра за посетителски център;
3. Закупуване на лиценз за софтуер на киоск;
4. Инсталиране на софтуера и конфигуриране на крайните устройства;
5. Разработване на уебстраница за Посетителски център, кв. Заножене, гр. Вършец;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30231100, 30213000, 48210000, 72420000Описание:
Компютърни терминали
Персонални компютри
Софтуерни пакети за работа в мрежа
Услуги по интернет разработка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общото количество на доставката включва следната компютърна техника и лицензиран софтуер описани, както следва:
1. Киоск – 3 бр., прогнозна стойност – 16 574 лв., без ДДС;
2. Софтуер – операционна система за 3 бр. киоска и 2 бр., компютъра за посетителски център, прогнозна стойност – 2000 лв., без ДДС;
3. Лиценз за софтуер на киоск, прогнозна стойност – 2250 лв., без ДДС;
4. Инсталиране на софтуера и конфигуриране на крайните устройства, прогнозна стойност – 2830 лв., без ДДС;
5. Разработване на уебстраница за Посетителски център, кв.Заножене, гр.Вършец, прогнозна стойност – 2000 лв., без ДДС;
ВАЖНО: Участници, предложили цени за изпълнение на обществената поръчка, по-високи от прогнозните цени описани по отделните позиции ще бъдат отстранени от участие в процедурата!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25654 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Вършец, община Вършец, област Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката следва да бъде изпълнена при спазване на Техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката детайлно описани в приложение “Технически спецификации”, което е приложение към образците за участие в обществената поръчка достъпни в Профила на купувача в сайта на община Вършец – www.varshets.bg.
I. Документи за подбор;
1) Оферта за участие, с посочен срок на валидност на офертата – образец 1;
2) Списък на представените документите в офертата – образец 2;
3) Административни сведения за участника – образец 3;
4.) Договор за създаване на обединение/консорциум, когато участникът е неперсонифицирано такова, съставен в съответствие с изискванията на Възложителя – оригинал или нотариално заверено копие; Документ, подписан от всички участници в обединението/консорциума, в който определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка – оригинал, в свободна форма;
5) Декларация от членовете на обединението – образец 4;
6) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец 5;
7) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители – образец 6;
8) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец 7;
9. Технически възможности на участника:
9.1) Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени доставки, сходни с предмета на поръчката образец 8, към които се прилагат удостоверения, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
10) Нотариално пълномощно на лицето, подписало офертата, когато участника се представлява от упълномощено лице – в оригинал.
11) Декларация за приемане условията на договора – по образец 9;
12) Декларация на участник за спазване на условията за участие в обществената поръчка –по образец 10.
13) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – по образец 11.
14) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП –по образец 12;
15) Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участника е обединение, което не е юридическо лице) (в оригинал);
II. Предложение за изпълнение на поръчката – Техническа оферта по образец № 13;
III. Ценова оферта по образец № 14;
Приложение към ценовата оферта – ценова таблица по образец № 14.1;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка: Участници, предложили цени за изпълнение на обществената поръчка, по-високи от прогнозните цени описани по отделните позиции, както и обща крайна цена, по-висока от прогнозната цена описана в настоящата публична покана ще бъдат отстранени от участие в процедурата!
Офертите на участниците следва да бъдат изготвени съгласно изаскванията на чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и да съдържат изискващите се документи съгласно настоящата публична покана.
Минимален срок на валидност на офертата – 30 /тридесет/ календарни дни.
Офертите се подават съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП в запечатан непрозрачен плик в деловодството на община Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана до 17.00ч. на 09.03.2015г.
Получените оферти ще бъдат отворени в 11.00 ч., на 10.03.2015 г., в Заседеталната зала в сградата на община Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, от комисия определена от Възложителя по реда на чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в Профила на купувача на официалния сайт на община Вършец www.varshets.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015