„Дейности по измиване на леки автомобили, собственост[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД МЕР Русе, ул.Борисова №27, За: Лъчезар Стойков – по технически въпроси и процедурни въпроси, България 7000, Русе, Тел.: 082 813500; 088 5736678, E-mail: l.stoykov@rs.eso.bg, Факс: 082 822067Място/места за контакт: ул.Борисова №27Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmtGVHhLQkljM3JVVjhMUVh5bmNGejQxaFBMQTUrSkphUkJGR1V1MTF2Yz0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Обект на поръчката: Обществената поръчка включва измиване /външно и вътрешно/ на различни МПС, собственост на възложителя. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции на териториален принцип, както следва:
Обособена позиция № 1: “Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, намиращи се на територията на град Русе – включва измиване на леки автомобили-12бр., джипове – 5бр. и бусове – 2бр.
Обособена позиция № 2: “Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, намиращи се на територията на град Разград – включва измиване на леки автомобили -3бр., джипове – 2бр.
Обособена позиция № 3: “Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе намиращи се на територията на град Силистра – включва измиване на леки автомобили -2бр., джипове – 3бр.
Всеки Участник, който отговаря на изискванията от документацията на процедурата, може да кандидатства за цялата поръчка или за отделна обособена позиция от нея.
2. Срок на договора: една година, считано от датата на влизане на договора в сила.
3. Гаранция за изпълнение на договора: паричен депозит или банкова гаранция в размер на 5% от стойността на договора;
4. Място на изпълнение на поръчката: автомивка на Изпълнителя, която се намира на територията на гр. Русе, гр. Разград или гр.Силистра съобразно обособената позиция, за която участника подава оферта.
5. Цена: Прогнозната стойност на поръчката е 2000лв. без ДДС, и трябва да включва всички преки и непреки разходи, които Изпълнителят ще извърши при изпълнението на поръчката.
6. Начин на плащане: Чрез банков превод в срок от 30/тридесет/ дни, въз основа на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури.
8. Срок на валидност на офертата: минимум 60 календарни дни;
9. Критерий за оценка на офертите: оценяването на офертите ще се извърши по критерии „най-ниска цена”.
10. Европейско финансиране: НЕ.
11. Изискуеми документи и информация, приложени към офертата:
11.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
11.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.
11. 3. Декларация, съдържаща списък на автомивките, с които участникът разполага;
11.4. Декларация по чл. 56, ал.1 , т. 11 от Закона за обществените поръчки;
11.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки;
11.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
11.7. Техническо предложение;
11.8. Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик.
II. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:
Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmtGVHhLQkljM3JVVjhMUVh5bmNGejQxaFBMQTUrSkphUkJGR1V1MTF2Yz0=
Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в 1 екземпляр в запечатан непрозрачен плик в деловодството на адреса на възложителя ЕСО-ЕАД, Мрежови Експлоатационен район Русе 7000, ул. “Борисова” № 27, етаж 3, стая 33 до 16,00 часа на 17.03.2015 г.
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени на 18.03.2015г. от 11.00 часа в сградата на „ЕСО” ЕАД, МЕР Русе, ул.”Борисова” №27, ет.1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmtGVHhLQkljM3JVVjhMUVh5bmNGejQxaFBMQTUrSkphUkJGR1V1MTF2Yz0=

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015