Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас,[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ Душо Хаджидеков – Пловдив, ул. Богомил №32, За: Георги Стефанов – Директор, Катя Праматарова – главен счетоводител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 633863, E-mail: ouhadjidekov@abv.bg, Факс: 032 633863Място/места за контакт: Пловдив, ул. Богомил №32Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oudh.org.Адрес на профила на купувача: www.oudh.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. за нуждите на ОУ “Душо Хаджидеков”, гр. Пловдив

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55521200Описание:
Услуги, свързани с доставка на храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общ брой на децата, подлежащи на хранене – приблизително 419 бр. Обемът на поръчката е в зависимост от броя на децата, съгласно чл.6, ал.2 от ПМС №308/20.12.2010г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32403 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, ул. “Богомил” №32

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на поръчката – до 29.02.2016г.,
2.Място за изпълнение на поръчката: ОУ “Душо Хаджидеков”, гр. Пловдив
3. Предлаганата цена за хранене на едно дете не трябва да е по-ниска от 0,58 лв. с ДДС.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Предлаганите храни да са съобразени с Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и НАРЕДБА № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.
2. Участникът да разполага минимум с 1 бр. обекти за производство и търговия с храни, регистрирани съгласно нормативните изисквания и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверението за регистрацията му.
3. Участникът да разполага със система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки за производствения цикъл на храните – НАССР или еквивалент с обхват на сертификация сходен с предмета на поръчката. Доказва с представяне на валиден сертификат или еквивалентен – заверено от участника копие.
4. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на безопасността на храните ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват – ученическо хранене и/или кетъринг. Доказва с представяне на валиден сертификат или еквивалентен – заверено от участника копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на всеки кандидат ще се изчислява по формулата К=К1+К2, където К1 е предложената цена, а К2 е оценка за техническото предложение на кандидата.
Предложената от всеки кандидат цена се изчислява по следната формула:
К1= (К1мin /К1уч.)х50, Където К1уч е предложената от съответния участник цена. К1Мin е предложената най-ниска цена от участник.
К2 се образува от оценката за техническо предложение на кандидата /оценка от 1 до 10/ умножена по коефициент 5.
Общият брой точки на всеки участник не може да надхвърля 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I.Всеки кандидат е длъжен:
1/ Да представи Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата, издадено от съответния Окръжен съд, от “Информационно обслужване” АД или от Агенцията по вписванията на кандидата – ЗАВЕРЕНО от кандидата КОПИЕ.
2/ Да декларира обстоятелството дали ще използва подизпълнител или няма да използва такъв;
3/ Да посочи в предложението си срока на валидност на офертата му.
4/ Да представи техническо предложение за извършване на храненето, съответстващо на всички санитарно-хигиенни правила за този вид дейност /място на приготвяне на храната, извършване на доставката и др./.
II. 1. Офертата следва да се представи запечатана в непрозрачен плик, с ненарушена цялост в деловодството на ОУ “Душо Хаджидеков”, гр. Пловдив, находящо се в град Пловдив, ул. “Богомил” №32. Върху плика трябва да бъдат посочени: името на участника, процедурата, за която се представя офертата, адрес за кореспонденция, телефон за контакт и факс. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и часът на постъпване.
2. Ценово предложение /единични цени с включен ДДС/ да е поставено в самостоятелен, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик с надпис „ценово предложение” и името на участника.
3. Класираният на първо място участник е длъжен да представи изискуемите документи по чл. 101е, ал.2 от ЗОП.
4. Отварянето на офертите ще се състои на 10.03.2015г. от 12,00 часа в сградата на ОУ “Душо Хаджидеков”, гр. Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015