„Ремонт на тротоарни настилки на територията на община Несебър по обособени позиции: №1 гр. Несебър – нов и стар[…]

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399; 0554 29364, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399Място/места за контакт: отдел Инвестиционна политикаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=AioRXCyHAPQ%3d.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт на тротоарни настилки на територията на община Несебър по обособени позиции:
№1 гр. Несебър – нов и стар град и к.к. Слънчев бряг;
№2 гр. Обзор;
№3 гр. Свети Влас;
№4 с. Равда;
№5 с. Кошарица;
№6 с. Гюльовца;
№7 с. Тънково;
№8 с. Оризаре”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на видовете работи е съобразно нуждите на Община Несебър за изпълнение предмета на поръчката за календарната 2015г. Видовете строително-монтажни работи са описани подробно в приложена количествена сметка. Изпълнението на строително-монтажни работи ще се извършва по техническо задание от отдел “Инвеститорски контрол” към Община Несебър, в което е установено вида, мястото, количеството и срока за изпълнение на съответното СМР. Срокът за изпълнение да договора ще е до приключване на бюджетната година /31.12.2015г./ или до изчерпване на предвидените финансови средства.
Общата максимална стойност на договорите за възлагане на обществената поръчка не може да надвишава 310 000,00 (триста и десет хиляди) лева с вкл. ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
За Обособена позиция №1 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр. Несебър – нов и стар град и к.к. Слънчев бряг“ – 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №2 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр. Обзор“ – 50 000,00 (петдесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №3 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр. Свети Влас“ – 50 000,00 (петдесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №4 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на с. Равда“ – 50 000,00 (петдесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №5 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на с. Кошарица“ – 20 000,00 (двадесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №6 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на с. Гюльовца“ – 20 000,00 (двадесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №7 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на с. Тънково“ – 20 000,00 (двадесет хиляди) лева с вкл. ДДС;
За Обособена позиция №8 „Ремонт на тротоарни настилки на територията на с. Оризаре“ – 20 000,00 (двадесет хиляди) лева с вкл. ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

310000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на строително – монтажните работи да е съгласно действащите нормативни документи, правилници и стандарти в РБългария. Вложените при изпълнение на строително – монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.
Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от отдел „Инвеститорски контрол” при Община Несебър. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на :
– Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробни количествени сметки, проверени от инвеститорския контрол.
– Представяне на акт обр.19
Всички видове строително монтажни работи, извършени при изпълнение на поръчката, ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , при условията на :
– завършена технология с всички необходими операции;
– спазване на действащите раздели от ПИПСМР за съответния вид работа;
– налични сертификати за качество на влаганите материали и изделия;
– изпълнени предписания, предявени от инвеститорския контрол и правоимащите контролни органи;
– издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура;
Представената оферта да съдържа най-малко следната информация:
1. Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника – попълнен образец;
2. Заявление за участие – попълнен образец;
3. Техническо предложение – попълнен образец;
4. Ценово предложение – попълнен образец, което да включва предлагана обща единична цена за изпълнение на дейностите, включени в количествената сметка, включително и показатели за ценообразуването при извършване на допълнителни СМР;
5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност;

ОФЕРТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАВАНИ САМО ЗА ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на офертите:
1. Техническа част, включваща Срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР /К1/ – 50 % тежест:
К1=(Срмин./Срn.) х 50
където: Срмин – най-ниското предложение по критерия „срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по критерия „срок за отзоваване при подадена заявка за необходимост от извършване на СМР “.
2. Финансова част, включваща предлагана обща единична цена, формирана от единични цени /К2/ – 50 % тежест:
К2= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 50
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя “предлагана цена”, а Ц ср.участн (лв.) – предложение на оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К = К1 + К2
Възложителят ще сключи договор с класирания на първо място участник.
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник общо е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания на Възложителя следва да бъдат изпълнени стриктно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в сградата на Община Несебър, ул. “Еделвайс” №10, Център за административно обслужване №2, гише №2 и №3, към отдел “Инвестиционна политика”. Върху плика с офертата се отбелязва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се кандидатства. Всеки участник може да кандидатства само за една обособена позиция. Оферти, подадени за повече от една обособена позиция, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10 на 09.03.2015г. в 14:00 часа. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. заинтересовани лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015