Обект на настоящата поръчка е изработка на работни инвестиционни проекти по следните обособени позиции: Обособена[…]

BG-Чирпан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чирапн, пл.Съединение №1, За: Таня Стайкова, България 6200, Чирпан, Тел.: 0416 99646, E-mail: kmet@chirpan.bg, Факс: 0416 96238Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chirpan.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.chirpan.bg/bg/procurements/view/procurements.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата поръчка е изработка на работни инвестиционни проекти по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица „Московска олимпиада” гр.Чирпан” и Обособена позиция 2 „Реконструкция на улица „Иван Ботушаров” гр.Чирпан”. Пълно описание на работния инвестиционен проект в Техническото задание, част от настоящата процедура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000Описание:
Архитектурни и свързани с тях услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на настоящата поръчка е изработка на работни инвестиционни проекти по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица „Московска олимпиада” гр.Чирпан” и Обособена позиция 2 „Реконструкция на улица „Иван Ботушаров” гр.Чирпан” .Пълно описание на работния инвестиционен проект в Техническото задание, част от настоящата процедура.
Максималната стойност на поръчката е 5000,00 / пет хиляди / лева без ДДС, както следва:
За Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица „Московска олимпиада” гр.Чирпан” – 2500,00 /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
За Обособена позиция 2 „Реконструкция на улица „Иван Ботушаров” гр.Чирпан” – 2500,00 /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Чирпан

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

До участие в процедурата по всяка една от обособените позиции, се допускат физически и юридически лица, отговарящи на условията на чл.47 от ЗОП, притежващи застаровка за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството по чл.171 от ЗУТ, вписани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да имат изпълнен поне един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три години.
Документи, които следва да представят кандидатите:
1. Предложение – оферта по образец, като предлаганата цена да е в лева, без ДДС и да се отнася за всички извършени разходи;
2. Копие от регистрация по ЗДДС – ако има такава;
3. Декларации във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП – по образец
4. Списък на услугите, със сходен предмет, изпълнени през последните три години-по образец.
5. Застраховка за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството по чл.171 от ЗУТ
6.Удостоверение за вписване в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
7.Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, удостоверение за актуално състояние в оригинал, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно с националното му законодателство, представен в легализиран превод на български език, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност.
8.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – по образец

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:
(ОЦ 1) – оценка на срока за изпълнение на доставката;
(ОЦ 2) – оценка на предлаганата цена

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)
Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

Относителна тежест на показателите за оценяване:
(ОЦ 1) = 40 точки, максимална стойност;
(ОЦ 2) = 60 точки, максимална стойност;
1. (ОЦ1) Предложен от участника срок за изпълнение на доставката
1.1. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок (в календарни дни) се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки).Предложеният срок не може да надвишава 30 /тридесет/ календарни дни. Участник предложил по-дълъг срок за изпълнение, няма да бъде допуснат до участие в процедурата.

минимален предложен срок
_____________________________ х 40 точки
срок, предложен от участника

2. ОЦ 2 – Оценка на предлаганата цена
2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 (шестдесет точки).
минимална предложена цена
_____________________________ х 60 точки
цена, предложена от участника,
където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).
Процедура при еднакви предложения
1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
2. При условие че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и образците на документите свързане с поръчката, са публикувани на посочения интернет адрес: http://www.chirpan.bg/. Офертата се представя, в здрав запечатан непрозрачен плик. Върху плика е необходимо да се посочи името на поръчката и подателя. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Отварянето ще се състои на 10.03.2015 год. ог 10:00 часа в сградата на Общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015