„Денонощна физическа невъоръжена охрана на СОУ ДНЗ „Луи Брайл“.При изпълнение на поръчката следва да се извърши[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл” – представлявано от Елка Павленчова Белокапова – Директор, бул. “Ломско шосе” №177, За: Любомир Велков – помощник директор АСД, Р.България 1229, София, Тел.: 02 8981264, E-mail: udnzsofia@yahoo.com, Факс: 02 8981264Място/места за контакт: бул. “Ломско шосе” №177Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://soudnzsofia.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Денонощна физическа невъоръжена охрана на СОУ ДНЗ „Луи Брайл“.При изпълнение на поръчката следва да се извърши денонощна физическа невъоръжена охрана в училището.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, /365 календарни дни/, считано от 01.04.2015г. до 01.04.2016г. Всеки участник е длъжен при попълване на ценовата оферта да предвиди промените от 01.07.2015г. в минималната работна заплата, инфлационния индекс и други обстоятелства през периода на действие на договора, както и включване на всички разходи съпътстващи дейности, които биха повлияли на представената оферта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000Описание:
Детективски и охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническите спецификации и одобрената документация публикувана на профила на купувача

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всички български или чуждестранни физически или юридически лица, който отговарят на условията посочени в публичната покана. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, обединението е обвързано от офертата. В този случай се представя копие от договора за обединение, като и документите посочени в чл.56, ал.3, т.1 и т.3 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. В случай, че участникът предвижда подизпълнител, същия представя декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП както й да посочи ползването на подизпълнител на основание чл.56, ал.2 от ЗОП съобразно изискванията на Възложителя в процедура. Участникът следва да посочи: Единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При не посочване на електронен адрес за кореспонденция, участникът се отстранява. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; Списък на услугите през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, съгласно изискванията на чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП; Участника следва да представи към списъка минимум две доказателства за изпълнението на услугите към посочените договори от списъка, които да кореспондират помежду си. Това изискване от Възложителя към списъка с извършени услуги е минимално и неизпълнението му води до отстраняване на участника; Заверено копие на валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на гр. София, издаден при условията и по реда, установени в ЗЧОД и подзаконовите нормативни актове за прилагането му; Заверено копие на сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен документ, с предмет на обхват, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, издаден от акредитиран сертифициращ орган; Заверено копие на сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен документ, с предмет на обхват, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, издаден от акредитиран сертифициращ орган.; Заверено копие на валиден лиценз за ползване на собствена радиочестота за територията на гр. София; Списък на позволените от ЗЧОД помощни средства, както и на личните и предпазни защитни средства, с които разполага участникът и които ще бъдат използвани при изпълнението на предмета на настоящата поръчка (палки, белезници, противогази, бронежилетки, мобилна връзка, средства за радио връзка, метал детектори, електрически фенери, полицейски свирки, бинокли и/или други); Заверени копия на документ за собственост и лиценз на център за обучение на охранители или договор, сключен между участникът и център за обучение на охранители със срок на действие, покриващ периодът на изпълнение на настоящата поръчка; Заверено копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на охранителна фирма”; Техническо предложение, Ценова оферта;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта“ се изчислява по следните показатели:
Оценка се определя по формулата
ОЦ = П 1 + П 2 +П 3, като максимален брой – 40 точки общо, където:
Показател П 1: „Предложена цена на час за дневна охрана“ – максимален брой точки – 10
Оценката се извършва по формулата:
П 1= Ц мин х 10/Ц
където Ц мин. е най-ниската предложена цена на час за дневна охрана, Ц у-к е предложената от оценявания участник цена;
Показател П 2 „Предложена цена на час за нощна охрана“ – максимален брой точки – 15т.
Оценката се извършва по формулата:
П 2 = Ц мин х15/Ц
където Ц мин е най-ниската предложена цена на час за нощна охрана, Ц у-к е предложената от оценявания участник цена,
Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч.
Показател П3: „Обща цена на услуга за един месец – максимален брой точки – 15. Посочва се цената на услугата за период от един месец.
Оценката се извършва по следната формула:
П3 = Ц мин x 15/ Ц
Където Ц.мин е най-ниската предложена цена на услугата за период от един месец, Ц у-к е предложена от участника цена за един месец;
Получените цифри се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.
3. Показател ТП: „План за охрана на обекта” -максимален брой точки – 60.
Участникът следва да представи Обяснителна записка, съдържаща детайлно и ясно разработена концепция за ефективно изпълнение предмета на настоящата поръчка.
При разработване на подлежащия на оценка План за охрана на обекта, участникът следва да вземе предвид:
1. особеностите на обекта – държавно училище със специфично преподаване и работа с деца с нарушено зрение и деца със специфични потребности;
2. рисковете при изпълнение на охранителната дейност;
3. мерки за извършване на надлежен пропускателен режим, предвид спецификата на училището;
3. необходимите взаимодействия и координация на поста предвид, че в училището има пансионна част, която е под 24 часова охрана;
4. нуждата от подробно разписан маршрут и обход;
5. други, от значение за разработването на детайлен план, по преценка на участника.
Участникът трябва да изложи по какъв начин ще изпълни предмета на настоящата поръчка, като допълва и надгражда заложените в техническата спецификация изисквания, съобразно целите и очакваните резултати на Възложителя. Участникът трябва да предложи детайлно разписана, подробна и конкретно съобразена със спецификата на обществената поръчка методология за извършване на охранителната дейност.
Точките по качествения показател – „План за охрана на обектите” ще се присъждат от комисията въз основа на експертна мотивирана оценка, която ще оценява качеството на съответното предложение въз основа на опита и квалификацията на членовете на оценителната комисия. Определянето на комплексната оценка е сборът от показателите П1+П2+П3+ТП =максимум 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, ведно с договор-проект, технически спецификации и образци на документи, които следва да се попълнят от участниците са публикувани на сайта на СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл” на интернет адрес: http://soudnzsofia.bg – „профил на купувача”. Участниците не закупуват документи. Цялата документация е в електронен вид на интернет страницата на СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”. Всички документи – оферта, декларации, документи изискани в настоящата покана, техническо предложение и ценова оферта се поставят в един плик с надпис: адрес на участника, телефон и факс. Офертата се подава лично или се изпраща от участника на адрес: гр. София, бул. “Ломско шосе” №177 – 2-ри етаж „технически изпълнител”. Участникът изпратил оферта по пощата носи отговорност за навременното и пристигане, а именно крайната дата на срока на валидност на публичната покана.
На 18.03.2015г. Възложителят ще отвори постъпилите оферти при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП в открито заседание в 11:00ч. в сградата на училището, като за резултата от класирането участниците ще бъдат уведомени по реда на чл.101г, ал.4 от ЗОП. Възложителят не предвижда да се внася гаранция за изпълнение на договора. Преди сключване на договора се представят документите, съгласно чл.101е, ал.2 ЗОП

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015