Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов 6, За: инж. Розалина Георгиева – Дирекция АПД, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 624581, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061Място/места за контакт: Дирекция АПДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на многофамилни жилищни сгради в гр. Враца по обособени позиции, както следва:
ОП-1: ж.к. „Младост”, бл. 1
ОП-2: ж.к. „Дъбника” бл. 124
ОП-3: ж.к. „Сениче” бл. 54
ОП-4: бул. „Втори юни” № 70
ОП-5: ул. „Братя Миладинови” № 10

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71251000, 71312000Описание:
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски инженерни услуги в строителството

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Всички разработки, предмет на настоящата обществена поръчка се изготват, в обхват и съдържание, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предават в количество, съгласно проекта на договора.
Разпределение на прогнозната стойност по обособени позиции:
ОП-1: ж.к. „Младост”, бл. 1 – 15 040.00 лв. без ДДС
ОП-2: ж.к. „Дъбника” бл. 124 – 11 050.00 лв. без ДДС
ОП-3: ж.к. „Сениче” бл. 54 – 18 090.00 лв. без ДДС
ОП-4: бул. „Втори юни” № 70 – 10 245.00 лв. без ДДС
ОП-5: ул. „Братя Миладинови” № 10 – 10 575.00 лв. без ДДС
Офертата на Участник, предложил цена за обособена позиция – по-висока от прогнозната за съответната позиция, няма да бъде разглеждана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: да притежават Удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ (Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор); за последните 3 (три) години считано до датата на подаване на оферта да имат изпълнени минимум три договора с предмет еднакъв или сходeн с предмета на конкретната обществена поръчка;
2. Изисквания към изпълнението: Всички, предвидени дейности да бъдат извършени в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нормативната уредба в тази област.
3. Към офертата си участниците трябва да представят: Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на дейностите предвидени в публичната покана – оригинал, по образец; Списък с изпълнени договори – оригинал, по образец; Времеви график.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите:
А. Предлагана цена – с тежест 60 %
Б. Срок за изпълнение – с тежест 40 %
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:
КО = А х 60% + Б х 40%
Максималния брой точки на Комплексната оценка е 100. На първо място се класира офертата получила най-голям брой точки.
А. Предлагана цена – Максималният брой точки по този показател е 100.
Стойността на този показател се определя по формулата:
А = Цмин/Цуч х 100, където:
А е оценка по показателя;
Цмин – минималната предложена цена ;
Цуч – предложена цена от участника
Б. Срок за изпълнение – Максималният брой точки по този показател е 100.
Оценката по този показател се определя чрез следната формула:
Б = Смин/Суч х 100, където, където:
Б е оценка по показателя;
С мин – минимален срок за изпълнение на услугата.
С уч– предложен срок за изпълнение на услугата от участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: наименование на поръчката, обособената/ите позиция/и, за която/ито участвате, идентификационен номер на възложителя и името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail за връзка. Оферти могат да се подават за една, за няколко или за всички обособени позиции, като за всяка обособена позиция наборът от документи за офертата се поставя в отделен плик. Участник, който кандидатства за повече от една обособена позиция поставя запечатаните и надписани, според указанията непрозрочни пликове с оферти в един общ плик надписан според указанията на възложителя.
Публичната покана, Технически спецификации, Образец на оферта, Образец на Списък с изпълнените договори, Образец на Списък-специалисти и Проект на договор са публикувани на Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Враца: http://www.vratza.bg – 02-2015-030.
Отварянето на офертите ще се извърши на 25.03.2015 г, от 10:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015