Предмет на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ”, ул. „Бенковска” № 18, За: Радослав Стефанов Стоянов, Недялко Георгиев Дончев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 801093, E-mail: pgtgabrovo@globcom.net, Факс: 066 801093Място/места за контакт: Габрово,ул. „Бенковска” № 18Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgt.gabrovo.bg.Адрес на профила на купувача: www.pgt.gabrovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово по три обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 Хранителни продукти,
2. Обособена позиция №2 Сладкарски изделия
3. Обособена позиция №3 Напитки“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000, 15982000, 15981100, 15842000, 15870000, 15896000, 15897000, 15820000Описание:
Различни хранителни продукти
Безалкохолни напитки
Негазирана минерална вода
Шоколадови и захарни изделия
Хранителни подправки и сосове
Дълбоко замразени продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 57716.18 лв. (Петдесет и седем хиляди и седемстотин и шестнадесет лева и 18 ст.) без вкл. ДДС или до 69259.41 лв. (Шестдесет и девет хиляди, двеста петдесет и девет лева и 41 ст.) с вкл. ДДС. Прогнозната стойност по обособени позиции е както следва:
– Обособена позиция №1 Хранителни продукти – до 25945.17 лв. без ДДС или до 31134.20 лв. с ДДС
– Обособена позиция №2 Сладкарски изделия – до 27090.81 лв. без ДДС или до 32508.97 лв. с ДДС
– Обособена позиция №3 Напитки- до 4680.20 лв. без ДДС или до 5616.24 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57716 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Габрово, ПГТ”Пенчо Семов”, ул.”Бенковска”№18

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат или участник в настоящата процедура за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията предвидени в чл.47,ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. За удостоверяване липсата на тези обстоятелства, участникът подава декларация, съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП по образец, приложен към настоящата документация за участие и подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат изискванията само на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП.
ЗАБЕЛЕЖКА* За доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка ще се считат извършени доставки на: месо и месни изделия, мляко и млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци, консерви и подправки, сладкарски изделия и напитки.
Участникът следва да разполага със сертификат, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните или еквивалент.
Участникът следва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката.
Участникът да разполага минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, като за участието по Обособена позиция №1 складовото помещение трябва да е оборудвано с хладилна техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническото предложение и Ценовата оферта на участника следва да бъдат съобразени с таблица на хранителни продукти, включваща видовете продукти, които следва да бъдат доставени в срок до 24 часа от получаване на заявка на Възложителя и приложените относно тях пределни единични цени в лева без ДДС по обособени позиции.Когато предложената от участник цена за изпълнение на поръчката е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се прилага чл.70 от ЗОП, като комисията изисква писмена обосновка от участника за начина на образуване на ценовото предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробни изисквания във връзка с провеждането на процедурата се публикува на електронната страница на ПГТ „Пенчо Семов” – http:// www.pgt.gabrovo.bg в раздел „профил на купувача“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015