Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изработване на инвестиционен технически проект, осъществяване[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза № 110, За: Снежана Кусорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/02/23/2015-пп-022-изработване-на-инвестиционен-технически-проект,-осъществяване-на-авторски-надзор/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изработване на инвестиционен технически проект, осъществяване на авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация за обект:“Изграждане на перони и спирка в с. Челопеч с дължина 200 м“.
Съществуващата спирка Челопеч е необслужвана и се намира на км 74+911 в междугарието Мирково-Златица по 3-та главна жп линия.
В деловодството на ДП НКЖИ – ЦУ през 2011 г. е постъпило писмо № 38-06-4/26.04.2011 год. от кмета на община Челопеч с искане за изместване на „спирка Челопеч“ в границите на населеното място.
С писмо № ЖИ-8192/09.05.2011 год. ДП НКЖИ подкрепя идеята за изместване на спирката в границите на селото, като е изразена готовност за съдействие за нейното реализиране, при условие, че бъдат спазени изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 51/05.06.2001 год.).
Предвидено е новата спирка да бъде изградена в непосредствена близост до новопостроения спортен център „Хармония“, намиращ се в поземлен имот с идентификационен номер 80323.150.6, който е предоставен за управление на ДП НКЖИ.
За лесно и безопасно слизане и качване на пътниците е предвидено построяване на:
1.100 м нисък перон двустранно на железния път от км 75+700 до км 75+800 с височина 300 мм над глава релса съгласно чл. 77 ал. 2, т. 1 от Наредба № 55 ;
2.рампи за инвалиди с цел осигуряване на достъпна среда на лица с намалена подвижност;
3.перонни навеси от стъклопласт и метални профили с дължина 20 м с цел предпазване на пътниците от лоши атмосферни условия,
4.пешеходен подлез с рампи за лица с намалена подвижност.
По цялото протежение на пероните ще се монтира стоманен парапет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000Описание:
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За лесно и безопасно слизане и качване на пътниците е предвидено построяване на:
1.100 м нисък перон двустранно на железния път от км 75+700 до км 75+800 с височина 300 мм над глава релса съгласно чл. 77 ал. 2, т. 1 от Наредба № 55 ;
2.рампи за инвалиди с цел осигуряване на достъпна среда на лица с намалена подвижност;
3.перонни навеси от стъклопласт и метални профили с дължина 20 м с цел предпазване на пътниците от лоши атмосферни условия,
4.пешеходен подлез с рампи за лица с намалена подвижност.
По цялото протежение на пероните ще се монтира стоманен парапет.
Обхват на работите по проекта:
1.Проектиране на перони от двете страни на жп линията, като бъдат съобразени с наредбата за достъпна среда на хората с увреждания.
2.Проектиране на перонни навеси на двата перона, като под всеки навес се осигурят седящи места.
3.Проектиране на осветление на пероните.
4.Проектиране на пешеходен подлез.
Проектът включва: Обща обяснителна записка, част „Геодезия“, част „Железен път“ при проектно решение за необходимост от извършване на СМР в условията на влакови и електрически „прозорци“ без прекъсване на влаковото движение, част „Геология“, част „Архитектурна”, част „Конструктивна за съоръжения”, Част „План за безопасност и здраве”, част „Електротехническа”, Част „План за екология и управление на строителните отпадъци“, част Озеленяване.
По всички части на проекта се представят количествени сметки. Всички части се изготвят и представят в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител, вкл. 1 бр. на цифров носител. Техническият проект се приема от Възложителя.
Всички детайли, материали, строителни конструкции, машини и съоръжения, които се предвиждат с проекта, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, координирана с Директива 89/106 на Европейския съюз, с цел гарантиране безопасността и здравето на хората, опазване на собствеността и околната среда.
Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

спирка Челопеч в междугарието Мирково-Златица по 3-та главна жп линия

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участниците са разписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на ДП ” НКЖИ”.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни.
В своята оферта участникът представя цена, като в нея следва да са включени всички разходи за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодна оферта, по следните показатели:
К1 – Цена – тежест 70%. Офертата с предложена най-ниска цена се оценява със 70 точки. Останалите оферти се оценяват по формулата:
К1 = (Aцmin/Aцi) х 70, където:
Aцmin е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от всички оферти, допуснати до оценка, а Aцi – цената предложена от i- тата оферта.
К2 – Срок на изпълнение с тежест 30% .Офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение (не повече от 30 календарни дни) се оценява с 30 точки. Останалите оферти се оценяват по формулата:
К2= (Amin/Ai) х 30, където
Amin е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката (до 30 календарни дни);
Ai – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i – тата оферта (до 30 календарни дни).
Комплексната оценка на офертите /КО/ с максимална стойност 100 точки, се изчислява по формулата:
КО= К1+К2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.rail-infra.bg
Раздел Профил на купувача,
Подраздел Публични покани.
Офертите за участие се подават в ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура”, 1233, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа.
Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 09.03.2015 г., в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015