Почистване на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по оборудване в контролирана[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Траян Йорданов, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 74185, E-mail: TIYordanov@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2274.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Почистване на метални повърхности за провеждане на безразрушителен контрол на метала по оборудване в контролирана зона на блок 5 при ПГР 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442200, 90600000Описание:
Работи по нанасяне на антикорозионни покрития
Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът и вида дейности са описани в Количествено-стойностната сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са описани в Количествената сметка и в Указанията за подготовка на оферта към настоящата публична покана.
2. Изисквания към участниците:
2.1. Участниците да са изпълнили услуги, сходни с предмета на обществената поръчка (Работа с ръчни ъглошлифовъчни машини), през последните 3 години.
2.2. Участникът да разполага с квалифициран персонал притежаващ съответната квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнчески съоръжения”, съгласно т.5.3.1. от Пълно описание на обекта на поръчката №2015.35.РО.00.ТЗ.1303
2.3. Участникът да разполага с инструменти и консумативи необходими за извършване на дейностите описани в Пълно описание на обекта на поръчката №2015.35.РО.00.ТЗ.1303
2.4. Участникът да бъде сертифициран със сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008.

При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.03.2015 г. от 13:30 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015