„Избор на обществена пералня за услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388Място/места за контакт: ПловдивИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150304cGhS495973.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на обществена пералня за услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000Описание:
Услуги по пране и химическо чистене

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност е до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15А и бул. „Ал. Стамболийски” №2А

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
5.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ – заверено копие от участника;
5.3.Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
5.4.Референции за добра търговска репутация за извършване на услугата, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2013 и 2014 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия) – минимум три броя референции.
5.5. Декларация /свободен текст/, съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага кандидата – в него да бъдат конкретно и подробно изброени сграден фонд, МПС – та, съоръжения, машини, апаратура, и др. подобни, с точни характеристики – марка, модел, регистрационен номер/ – оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице, придружена с фотографски снимки на посоченото техническо оборудване на хартиен или цифров /дигитален/ носител;
5.6. Декларация /свободен текст/, съдържаща списък на техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на лицата /с посочване на имената и заеманата длъжност/, отговарящи за контрола на качеството на изпълнението на поръчката – оригинал, изхождаща от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице;
5.7. Удостоверение за вписване в Регистър за обекти с обществено предназначение на РИОКОЗ – заверено от участника копие.
5.8. Заверени копия на сертификати за качество на перилните препарати и Разрешителни за употреба на биоцидни препарати за дезинфектанти гарантиращи дезинфекция на бяло и цветно пране съгласно изискванията на Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.
5.9. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто – договора.
5.10. Декларация /свободен текст/, че при осъществяване на поръчката кандидатът ще спазва изискванията по Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.
5.11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/
5.12. Декларация /свободен тест/ за срок на изпълнение на услугата.
5.13.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/ съдържащо предложение за изпълнението на поръчката съгласно изискванията на възложителя включително какви перилни препарати ще бъдат използвани /посочва се за всяка една номенклатурна единица/ се; Описание /план/ на организацията на изпълнението на поръчката; Предложения за мерки за контрол на качеството.
5.14. Декларация /свободен текст/ – Участникът декларира, че при изпълнение на предмета на обществената поръчка, ще използва тези перилни и почистващи препарати, които е предоставил като „мостри” на Възложителя.
5.15. Ценово предложение /Приложение № 3/ Участника задължително оферира за всяка една номенклатурна единица от спецификацията на Възложителя.
.Участниците задължително следва да представят мостри от перилните препарати, дезинфектанти за цветно и бяло пране, както и от препарата, който ще използват за третиране на петна за всички артикули от спецификацията на възложителя – Приложение №1, за които участникът е представил оферта, по 1 брой.
ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ – 70%
К2 – Срок за изпълнение на услугата – 30%

Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите:
К1 – Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ -70 точки
Този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 70
К2 – Срок за изпълнение на услугата – 30 точки
Този критерий си изчислява и по следната формула:
К2 = /К2 минимум / К2 конкретна/ * 30

Комплексна оценка
КО = K1+ K2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: Вида на мострата, както и за кои точно артикули е предназначена./ Пр. прах за бяло пране; прах за цветно пране, омекотител, препарат за петна, дезинфекция и др./.
6.3. Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, в три екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един брой за кандидата. Мострите се предават в деловодството на „КОЦ – Пловдив, ЕООД гр. Пловдив , бул. “В. Априлов ” №15 А.
6.5.Представените мостри ще служат като „еталон” за проверка, посредством органолептичен метод – „мирис”, че Участникът определен за изпълнител, изпълнява услугата с посочените от него препарати.
6.6.При непредставяне на мостри или при несъответствие на представените мостри с предложените от участника в техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.
Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 16.03.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А.

Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015