Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за срок[…]

BG-Суворово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Суворово, пл.Независимост №1, За: Венцислав Стоянов Райчев, РБългария 9170, Суворово, Тел.: 05153 3333, E-mail: raichevv@abv.bg, Факс: 05153 2160Място/места за контакт: дирекция Общинска собственост и приходиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.suvorovo.bg.Адрес на профила на купувача: http://profile.suvorovo.bg/orders/O-06032015-113.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предоставя безвъзмездно ползване на кабинет №104 и манипулационна към него, находящи се в Медицински център гр.Суворово оборудван съобразно изискванията на НЗОК, за осъществяване на дейността.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 85000000, 85100000, 85120000Описание:
Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги на здравеопазването
Услуги на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще извършва дейности по оказване на неотложна медицинска помощ на пациенти от населените места на Община Суворово, която според Наредба №10 от 31 май 1994г. за неотложната медицинска помощ е медицинска дейност за оказване на срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица,чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването. Неотложна медицинска помощ се оказва безотказно и по всяко време на денонощието на всички нуждаещи се.
Извършването на медицинските услуги ще са в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на здравеопазването. Услугите ще се предоставят през 12 часови нощни дежурства от 19,30 ч. до 07,30 ч. на следващия ден, а в почивни дни и дните, обявени за официални празници – 24 часа в денонощието от специалисти с призната специалност и без специалност.
Прогнозната стойност на поръчката е до 25 000 лв. без ДДС или 30 000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Варна, гр.Суворово, кабинет №104 и манипулационна към него, находящи се в Медицински център гр.Суворово

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да разполагат със специалисти с призната специалност и без специалност, които ще извършват дежурствата.
2. Участниците да имат сключен договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ с НЗОК за 2015г.
3. Участниците да са изпълнили поне един договор сходен с предмета на поръчката през последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение могат да бъдат намерени на интернет адреса, посочен в настоящата покана.
Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани на 23.03.2015г. от 09:00 часа в сградата на Община Суворово, пл.“Независимост“ №1, зала №1, ет.1 от длъжностни лица, назначени от Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015