„Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Виктор Паскалев – по предмета на поръчката – 02 91451249; Стоянка Младенова – по процедурата – 02 91451977, Р.България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 9508452Място/места за контакт: пл. Княз Александър I № 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_02_BG.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000Описание:
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на независим стоков контрол за количество и качество при доставяне на основен материал за производство на български монети и банкноти, както и на мостри на монетни заготовики. Осъществяване на стоков контрол при доставка на специфични консумативи и резервни части за машини, необходими за осъществяване дейността на дирекция “Емисионно-касова”, както и лабораторен анализ на монети за нуждите на отдел “Национален център за анализ”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев” № 10

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Застраховка „Професионален риск и гражданска отговорност” на стойност не по-малко от 100 000 лв.; 2. Експертите на участника да притежават професионален опит най-малко 5 г.; 3. Участникът да разполага със собствени акредитирани лаборатории за извършване на механични изпитания, химически анализи и др.; 4. Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008, както и да има регистрации в Loyd’s Register, Quality Assurance Ltd или др. подобни; 5. Издаваните от участника документи да се признават от Агенция „Митници” и данъчните служби на Република България; 6. Издаваните от участника документи да са на български език, а при необходимост и на английски, немски, френски или руски език; 7. Издаваните от участника документи да се ползват с международно признание и да имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или извлечение от Търговския регистър; За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен; 3. Представяне, съгласно образеца на възложителя; 4. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя; 5. Застраховка „Професионален риск и гражданска отговорност”, за евентуални имуществени вреди причинени на клиенти. 6. Списък-декларация на екипа от специалисти, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, като се посочва квалификацията и професионалния опит; 7. Списък–декларация на собствени акредитирани лаборатории за извършване на механични изпитвания, химически анализи и др., като се посочат и адресите, на които се намират; 8. Валиден сертификат по ISO 9001:2008, както и валидна регистрация в Loyd’s Register или Quality Assurance Ltd, или др. подобни; 9. Документ, доказващ че издаваните от участниците документи се ползват с международно признание и имат доказателствена сила пред застрахователи и арбитражна стойност за решаване на спорове пред чужди и български съдилища; 10. Документ, доказващ че издаваните от участника документи се признават от Агенция „Митници” и данъчните служби на Република България; 11. Декларация, потвърждаваща, че участника може да издава документи на български език и при необходимост и на английски, немски, френски или руски език. 12. Техническо предложение на участника, което включва: – Стоков контрол за количество – типово съответствие и състояние на стоката и издаване на сертификат; – Стоков контрол за качество чрез вземане на средна проба, съгласно действащите стандарти и извършване на пълен физико-химичен анализ на метални сплави и издаване на сертификат; – Лабораторен анализ на монета.
Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за „Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_02_BG.
Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 17.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ.
Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно.
Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015