„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект[…]

BG-Чирпан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище „П.К.ЯВОРОВ 1867”, ул. Димитър Данаилов № 1, За: Росица Петкова Тотева, Кольо Русенов Петров, Република България 6200, Чирпан, Тел.: 0878 650295, E-mail: chit_pky@abv.bgМясто/места за контакт: 6200 гр. Чирпан, ул. Димитър Данаилов № 1Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://migchirpan.org/profil.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Танцов фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000, 32342410, 42964000, 44112240, 45432113Описание:
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Оборудване за озвучаване
Офис оборудване
Паркет
Работи по поставяне на паркет

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Сценично осветление
1.1. Прожектори PAR 64/230V,1000W/ бр. 12
1.2. Лампи за прожектори GE PAR 64/lamp 230V, 1000W, gx16d, cp62, 61/ -с различни ъгли бр. 24
1.3. Пулт LC 2412 /light contoler/ бр. 1
1.4. Димер DPX 620 6 х 2,3 kW бр. 2
1.5. Цветни филтри бр. 12
1.6. Рейка 2м. 6 шуко/2 Хартинг бр. 3
1.7. Кабел 25м. – 18х1,5мм2, мъжки и женски хартинг бр. 3
1.8. Кабели и конектори бр. 1
1.9. Статив 3,33м. бр. 3
1.10. Кейс с колела бр. 1

2 Озвучителна система включваща: бр.
2.1. Професионален смесителен пулт с 16 бр. линейни микрофонни и 3 бр. стерео входа.Вграден вокален процесор.USB изход за директен звукозапис с компютър. бр. 1
2.2. Озвучително тяло 15+1 за фронтално озвучаване с дисперсия 90/60
350w RMS 700w Program power бр. 4
2.3. Бас озвучително тяло (Band pass)1200w. Program power. Sensitivity-102 db бр. 2
2.4. Дистанционен вокален микрофон дистанционен вокален микрофон с динамична шпула бр. 2
2.5. Кондензаторен микрофон за озвучаване на хорове и инструменти кондензаторен микрофон
кардиоид бр. 6
2.6. Вокален динамичен микрофон кабелен вокален микрофон с динамична шпула бр. 4
2.7. Чупеща се стойка за микрофон стойка за микрофон с чупещо рамо бр. 8
2.8. Микрофонен кабел 10м XLR конектори бр. 10
2.9. Микрофонен кабел 2м XLR конектори бр. 6
2.10. Многоканален кабел 20 канала XLR конектори + stage box бр. 1
2.11. Професионален стерео усилвател 2x1500w. 4 ohm.
• технология: клас H усилвател;
• токозахранване: трансформатор на мрежова честота;
• стандартни защити плюс защита от понижено и повишено мрежово напрежение;
• номинална мощност- (1kHz,TDH 1%);
• 8 стерео паралел – 2х850 w;
• 4 стерео паралел – 2х1500 w;
• 8 моно (bridged) – 1х3000 w. бр. 1
2.12. Професионален стерео усилвател 2x800w. 4 ohm.
• технология: клас H усилвател;
• токозахранване: трансформатор на мрежова честота;
• стандартни защити плюс защита от понижено и повишено мрежово напрежение;
• номинална мощност- (1kHz,TDH 1%);
• 8 стерео паралел – 2х470 w ;
• 4 стерео паралел – 2х800 w;
• 8 моно (bridged) – 1х1600 w бр. 1
2.13. Дигитален контролер на звука • 2 входящи канала;
• 48 килохерца работна честота
• 4 изходящи канала бр. 1
Оборудване и обзавеждане:
3 Проектор Присъща резолюция: 800 х 600, Контраст: 13000:1, Про – дължителност на живот на лампата (часове): 4500 / 6000 / 6500, Разстояние до изобра – жение (м): 1.86 – 2.04, Конек -тори: 2 x Computer in (D-Sub), 1 x D-Sub Out, 1 x RCA, 1 x S-Video In, 1 x Audio in, 1 x Audio out, 1 x USB (Mini B), 1 x RS 232, Аудио: Да, Говорители: 1 х 2 W, Дистанционно устрой -ство: Да, Чанта: Да бр. 1
4 Екран на стойка 155/155 см бр. 1
5 Дигитална видеокамера FULL HD ВИДЕОКАМЕРА СЪС ЗАПИС ВЪРХУ ФЛАШ-МЕМОРИ КАРТА, 8,9 МЕГАПИКСЕЛОВ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЕН EXMOR R CMOS СЕНЗОР, FULL HD 1080 50Р ВИДЕОЗАПИС, 30-КРАТНО ОПТИЧНО (55Х РАЗШИРЕНО) ПРИБЛИЖЕНИЕ, ОПТИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО С АКТИВЕН РЕЖИМ, DOLBY DIGITAL 2,0 КАНАЛЕН МИКРОФОН, ВГРАДЕН USB КОНЕКТОР (ЗАРЕЖДАНЕ И ВРЪЗКА ПРЕЗ USB), HDMI ИЗХОД И HDMI КАБЕЛ В КОМПЛЕКТА,
3,0 ИНЧОВ / 7,5СМ СЕНЗОРЕН LCD ДИСПЛЕЙ,
СЛОТ ЗА SD/SDHC/ MS DUO КАРТИ ПАМЕТ бр. 1
6 Мобилен компютър Екран над 14 инча, процесор min 2.1 GHz, RАМ 4 GB, HDD 500 GB, записващо DVD устройство, лицензирана операционна система WIN7 PRO или еквивалентна операционна система бр. 1
7 Посетителски стол Черен, със здрава метална рамка бр. 100
8 Градинска шатра 300/300/250 см бр. 3
9 Мултифункционално устройство Формат А4, памет 128 МВ, резолюция на сканиране: Up to 1200 dpi, резолюция на копиране Up to 1200х1200 dpi, ADF-35 листа, вградено устройство за двустранен печат, минимум гаранция 12 месеца, минимално месечно натоварване: 5000 страници бр. 1
10 Компютърна конфигурация – комплект Процесор MB L2; 3,20GHz; Памет 2048 MB; DDR3, 1333MHZ; твърд диск 1000 G

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45146 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Чирпан, Област Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години, до момента на подаване на офертата за участие в процедурата, на поне две доставки на оборудване и обзавеждане, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години.
В случай, че участникът е регистриран по ДДС оферира единична стойност на услуга без ДДС, която трябва да е съобразена с обявената прогнозна стойност на поръчката в публичната покана, която е с включен ДДС. Ако участникът не е регистриран по ДДС, може да оферира крайна сума до прогнозната стойност

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Танцов фестивал – конкурс „Надиграване в Чирпан””
2. Място за изпълнение на поръчката: НЧ „П.К.ЯВОРОВ 1867” град Чирпан, Община Чирпан, ул. „Димитър Данаилов” № 1.
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Офертата се предава окомплектована със следните документи:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата- образец 1
– Административни сведения –образец 2
– Заверени от кандидата копия на документи за регистрация – съдебна регистрация на фирмата, идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР;
-Копие заверено от участника, от удостоверение за актуално състояние на фирмата (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР).
-Копие, заверено от кандидата, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана;
– Списък на доставките, изпълнени през последните три години, до момента на подаване на офертата, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка придружен от доказателства за извършените доставки – по образец ;- образец 3
За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата участникът следва да докаже опит при изпълнението през последните три години, до момента на подаване на офертата за участие в процедурата, на поне две доставки на оборудване и обзавеждане, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години.
В случай че участникът е обединение, изискването се прилага за обединението като цяло.
Доставката следва да бъде успешно изпълнена в период от три години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, за което се представят съответните доказателства.
Под сходен предмет се разбират доставки на офис оборудване и обзавеждане, осветителна или озвучителна техника.
– Декларация за приемане условията на проекта на договор- образец 4;
– Декларация за ползване на подизпълнител-. образец 5;
– Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9- образец 6;
– Попълнено, подписано и подпечатано техническо предложение- образец 7;
– Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта по образец- образец 8;

Всички страници на документите трябва да са заверени от участника с „вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт, съобразно удостоверението за актуално състояние или въз основа на редовно упълномощаване от това лице.
Място за подаване на офертите – Народно читалище „П.К.ЯВОРОВ 1867”, ул. “Димитър Данаилов” № 1, гр. Чирпан.
Отварянето на офертите ще се състои на 25.03.2015 г. в 11.00 часа в Зала “Димитър Данаилов” на Народно читалище „П.К.ЯВОРОВ 1867”, ул. “Димитър Данаилов” № 1, гр. Чирпан.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015