Изпиране,дезинфекция и гладене на болнично бельо, работно облекло и постеловъчен инвентар, включително и инфектирани[…]

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Диана Стефанова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 094 600691, E-mail: mbal_vidin@abv.bgИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.mbal-vidin.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпиране,дезинфекция и гладене на болнично бельо, работно облекло и постеловъчен инвентар, включително и инфектирани тъкани, със средства и материали на изпълнителя. Прането се получава от изпълнителя всеки работен ден, като в същия момент се предава готовото пране. Чистото бельо и облекло следва да се опаковат по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане. Всеки работен ден подготвеното и сортирано бельо от помещението на Възложителя се предава на Изпълнителя. Изпълнителят извършва услугата ежедневно, при петдневна /от понеделник до петък/ работна седмица, по изготвен от Възложителя график със собствени транспорт, материали и средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000Описание:
Услуги по пране и химическо чистене

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Планиран обем на количеството пране, свързано с дейността на на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин е 47 800 килограма.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата се извършва в база – пералня, собственост на Изпълнителя на обществената поръчка.Изпълнителят извършва транспортиране на облеклото, бельото и работното облекло – обект на обществената поръчка до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът в своята оферта следва да докаже, че притежава опит в болничното пране и гладене и отговаря на всички нормативни изисквания относими към предлаганата от него услуга предмет на настоящата обществена поръчка.
При предоставяне на услугата следва да се спазват изискванията на Наредба № 37 от 16.10.1995г за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални /обн.ДВ бр.95 от 27.10.1995г./, а именно:
Изпирането и дезинфекцията на бельото следва да се извършва само по:
-термодезинфекционен перилен метод- същинското пране следва да се извършва при температура на водата 90 градуса по Целзий за 20 мин.;
-химиотермодезинфекционен перилен метод- предварителното изпиране следва да се осъществи с перилен и дезинфекционен препарат и същинското пране се извършва при температура на водата от 50 градуса по Целзий до 90 градуса по Целзий.
В процеса на изпиране се ползват само разрешени от Министерството на здравеопазването перилни препарати и дезинфекционни средства. Използваните при прането дезинфекциращи препарати трябва да имат активно бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно /вкл. Срещу HIV и HBV/, туберкулоцидно, алгицидно и спороцидно действие.
При всяка една от фазите на технологичния процес болничното бельо и облекло да не се смесва с бельото от обектите за обществено ползване и с това на гражданите;
Изпирането на бельото и работното медицинско облекло следва да се извършва в отделна перална машина, която след приключване на перилния процес се дезинфекцира, като се извършва изплакване с дезинфекционен разтвор на барабана на пералната машина.Следва да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена – до 60 точки
Срок за изпълнение– до 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015