Предмет на поръчката е: „Извършване на оценка на въздействието на предложения за промени в законодателството[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. св. Кирил и Методий № 17-19, За: Лилия Спасова, Република България 1202, София, Тел.: 02 9405474, E-mail: LSpasova@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405474Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/0715021/Forms/AllItems.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: „Извършване на оценка на въздействието на предложения за промени в законодателството за регионалното развитие“.
Основната цел на оценката на въздействието на предложенията за промени в ЗРР и ППЗРР е да се оптимизира и хармонизира националната законодателна рамка за регионалното развитие и да се постигне по-добро взаимодействие с действащото законодателство на национално и европейско ниво.
Специфични цели:
1. Да се определят произтичащите от законодателните промени икономически, социални и екологични въздействия .
2. Да се определят вариантите на действие и да се анализират. Изследването на възможности за по-ефективно и ефикасно прилагане и спазване на законодателството са задължителни.
3. Да се дефинират основните индикатори за успешно постигане на ключовите цели в политиката за интегрирано устойчиво регионално развитие, вследствие на въвеждането на промените в законодателството.
4. Да се анализира необходимостта от въвеждане на нови понятия и дефиниции.
5. Да се консултират всички заинтересовани страни, относно разработените промени.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79410000Описание:
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Крайният продукт включва набор от разработени материали, под формата на сборник. В сборника материали се включват:
– Проучване и анализ на мнението на заинтересованите страни, относно необходимите промени в законодателството за регионалното развитие;
– Структуриран анализ и изготвяне на справка за връзката на предложенията за промени със съществуващото законодателство;
– Анализ и предложения за съгласуване на разработените промени в ЗРР с подзаконовата нормативна уредба;
– Документ/и в съответствие с изискванията на Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 25 юли 2014 г.);
– Текст на законопроект за изменение и допълнение на ЗРР;
– Консолидиран текст на ППЗРР, отразяващ нормативните промени вследствие на измененията и допълненията на ЗРР;
– Приложения: списък на използваните документи, списък на съкращенията, списък на таблици, графики, схеми, карти и др.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офис на Изпълнителя и определени места за провеждане на консултации със заинтересованите страни. Срещите за координация на изпълнението на поръчката се осъществяват в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в техническата спецификация – нераздлена част от документацията за обществената поръчка. Изисквания към участника: 1. Участникът следва да е изготвил минимум 3 /три / услуги през последните 3 години с предмет на дейност – оценки на законодателство, регулиращо социално-икономически обществени отношения и/ или разработване на анализи, проучвания, доклади, оценки и документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното и местното развитие. 2. За изпълнение на дейностите и постигането на резултатите, участникът следва да формира основен екип от експерти и при необходимост да привлече други експерти със специфичен опит в областите на разработката. Основният екип трябва да включва ръководител на екипа и трима ключови експерти.
• Ръководител на екипа – трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите: публична администрация, право, икономика, регионално развитие, строително инженерство, социални науки. С цел ефективна координация по проекта и с оглед широкия спектър умения за успешното му изпълнение, ръководителят на екипа трябва да притежава минимум 5 години опит през последните 10 години, включително като ръководител на проекти в България или в държави членки на ЕС, в областта на регионалната политика, при следните ключови умения: управление на екип и осигуряване на ефективна комуникация, координация и докладване в процеса на изпълнение.
• Ключов експерт 1 в областта на стратегическото планиране и програмиране на регионалното и местното развитие – трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите: регионално развитие, бизнес администрация, икономика, архитектура и урбанизма, социални науки и минимум 3 години професионален опит през последните 10 години и задълбочени познания в сферата на стратегическото планиране, управлението, наблюдението и оценката на регионалното и местното развитие, както и на публичните консултации и механизмите за информиране и участие на структурите на гражданското общество.
• Ключов експерт 2 в областта на финансирането и контрола на регионалното и местното развитие – трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите: публична администрация, бизнес администрацията, публични финанси, икономика и минимум 3 години професионален опит през последните 10 години в сферата на финансирането и контрола на регионалното и местното развитие.
• Ключов експерт 3 в областта на публичните институции и правото – трябва да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на правото с минимум 3 години професионален опит през последните 10 години в сферата на публичното право и прилагане на законодателството на ЕС.
* Всеки предложен ръководител на екип и експерт може да участва само в екипа на един участник в обществената поръчка.
Документите, с които се доказват минималните изисквания са посочени в “Специфичните изисквания и указания при изготвяне на офертата”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се формира като сбор от 2 основни компонента: оценка на концепция и оценка за цена. Коефициентът на тежест на оценката на концепцията при определянето на комплексната оценка на офертата е 0,8, а коефициентът на тежест на оценката за цена е 0,2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, методиката за оценка на офертите, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие под № 07-15-021. Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана на интернет – страницата на МРРБ в “Профил на купувача”. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в стая 17 Б на Министерството на регионалното развитие, гр. София, ул. „Св.св. Кирил и Методий” № 17-19. Срок на валидност на офертите – 60 дни.
Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 26.03.2015 г. в 11:00 в сградата на МРРБ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015