Доставка и закупуване на селскостопански прикачен инвентар по обособени позици както следва: 1-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:[…]

BG-Костинброд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по животновъдни науки, сп. Почивка, За: Мариана Кръстанова; Владислав Димитров, България 2232, Костинброд, Тел.: 0721 68940, E-mail: inst_anim_sci@abv.bg, Факс: 0721 66029Място/места за контакт: Институт по животновъдни наукиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ias.bg.Адрес на профила на купувача: www.ias.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и закупуване на селскостопански прикачен инвентар по обособени позици както следва:
1-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
СЛАМОПРЕСА ЗА РУЛОННИ БАЛИ (прикачна) – 1 брой
• Работна ширина на подбирача – min 80 см
• Ширина на балата – 63 см
• Диаметър на балата – 57 см
Важно: Сламопресата да бъде подходяща за полупланински условия

2-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ – 1 БРОЙ
• Необходима мощност на трактора – min 90 к.с.
• Подходящ за монтаж към трактор TD 5.95 – TD 5.105
• Максимална височина на повдигане – 3850 мм
• Максимална височина на претоварване – 3660 мм
Оборудване към товарача:
– Кофа за насипни товари,
– щипка за рулонни бали
– вилица за палетни товари
Важно: Челният товарач задължително трябва да бъде съвместим с трактор NEW HOLLAND МОДЕЛ TD 5.105

3-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
БРАНА ДИСКОВА – 1 БРОЙ
• Необходима мощност на трактора – min 85 к.с.
• Тип – прикачна
• Работна ширина – min 3,0 м
• Възможност за корекция ъгъла на атака

4-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
ПЛУГ ОЛЕКОТЕН – 1 БРОЙ
• Тип – навесен
• Брой корпуси – 4-6
• Работна ширина – 1,10-1.30 м
• Отметателна дъска – цяла
• Необходима мощност – min 90 к.с.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16000000Описание:
Селскостопански машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЖН-Костинброд

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно документацията на Възложителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

документацията за участие, може да бъде изтеглена от сайта на Възложителя: www.ias.bg в Профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015