„Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал” , вкл. Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и[…]

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: Янко Янков- р-л Финансов отдел – гл. счетоводител, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. ШуменИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал” , вкл. Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули , Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72266000, 72267000Описание:
Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 66 000,00 лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен и неговите териториални поделения

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Документ в оригинал или с надлежна нотариална заверка , удостоверяващ факта, че съответния кандидат притежава надлежна оторизация да поддържа, работи и обновява програмата “Ривал”, както и съпътстващите към нея допълнителни счетоводни продукти модули , издаден от авторите и/или Производителя на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че в процедурата участва авторъти/или производителят на продукта – програма “Ривал” и прилежащите му модули , същият представя съответните доказателства .
2. Техническо предложение -по образец;
3. Ценово предложение-по образец ;
4. Документ за ЕИК-по образец;
5.Административни сведения за кандидата-по образец ;
6. Декларация за приемане условията от проектодоговора -по образец;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор, могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес-плофил на купувача.
Отварянето на ценовите предложение ще се извърши на 25.03.2015г от 11:00часа в заседателната зала на адм. сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен с адрес: гр. Шумен ул. Петра №1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015