Настоящата обществена поръчка се организира и провежда от Регионален Природонаучен Музей – Пловдив, в качеството[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ, ул. Христо Г. Данов № 34, За: Албена Дернева – експерт в Регионален природонаучен музей – Пловдив; Гл. ас. д-р Огнян Тодоров – Директор на Регионален природонаучен музей – Пловдив, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 993358; 0879 601833, E-mail: pnm_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 993358Място/места за контакт: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rnhm.org/bg.Адрес на профила на купувача: http://rnhm.org/bg/profile.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка се организира и провежда от Регионален Природонаучен Музей – Пловдив, в качеството му на Възложител по чл.7, т.3 от ЗОП, и има за цел да бъде избран изпълнител чрез последващо сключване на договор за изпълнение на строителство, включващо изпълнение на СМР в определена с одобрения инвестиционен проект във фаза “Работна” последователност и съобразно условията и изискванията, поставени от Възложителя с Публичната покана и настоящата Документация за участие.
Обществената поръчка е с обект по чл.3, ал.1, т.3, б. “б” и с оглед на стойностния й праг по чл.14, ал.4, т.1 се провежда по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45400000, 45320000Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Довършителни строителни работи
Изолационни строителни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от собствения бюджет на Възложителя за 2015 г., гласуван с Решение №34 на Общински Съвет-Пловдив, взето с Протокол №3 от 05.02.2015 г. Прогнозната стойност за изпълнението на предмета на обществената поръчка, определена от Възложителя, възлиза на 264 000,00 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди лева) без вкл. ДДС. Условията на плащане с избрания за изпълнител се уреждат съобразно условията от проекта на договор за изпълнение.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 34

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участници в настоящата обществена поръчка могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, ЗОП и приложимата нормативна уредба. III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.1. С оглед разпоредбата на чл.101б, ал.1, изр. “първо” от ЗОП, Възложителят няма и не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците. IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 1. Изисквано минимално ниво:
1.1. Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 5 (пет) години, считано от датата, посочена в Публичната покана като крайна дата за получаване на офертите, най-малко 2 (два) договора за строителство с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под предмет, “еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка”, Възложителят ще приеме изпълнение на строителство, включващо поотделно или в комбинация едно от следните: изграждане и/или ремонт и/или преустройство и/или реконструкция и/или реставрация и консервация най-малко на обект по чл.137, ал.1, т.4, б. “е” от ЗУТ – недвижима културна ценност с категория “местно значение”. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението. За доказване изпълнението на това изискване участникът представя Декларация – списък с изпълненото от него строителство, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, съдържаща описание на изпълнените от участника договори (най-малко два), в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружена от следното:
– посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
– удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълненено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя им и данни за контакт, или
– копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
1.2. Участникът следва да разполага с квалифициран персонал – технически лица, за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва:
1.2.1. Ръководител на екипа – строителен инженер – “магистър” със специалност “ПГС”, “ССС” или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 години.
1.2.2. Технически ръководител – строителен инженер – “магистър” със специалност “ПГС”, “ССС” или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 3 години. 1.2.3. Специалист “Контрол на качеството” – лице, притежаващо валидни Удостоверение или Сертификат или еквивалентен свиделстващ документ за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност, с общ професионален опит мин. 2 години.1.2.4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо валидни Удостоверение или Сертификат или еквивалентен свиделстващ документ за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, с общ професионален опит мин. 2 години. 1.2.5. Специалист по опазване на околната среда;
Поради ограничения в броя на символите в настоящия формуляр, пълната информация за всички условия и изисквания на Възложителя, както и информация за всички необходими документи по обществената поръчка могат да бъдат намерени и изтеглени от участниците от следния интернет адрес: http://rnhm.org/bg/profile

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка на офертите, посочена в документацията за участие, публикувана на интернет страницата на Възложителя, секция “Профил на купувача”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посещението на обекта се организира от Възложителя всеки работен ден след предварителна заявка от участниците за посещението му, съгласувана с длъжностно лице от състава на Регионален Природонаучен музей – гр. Пловдив на телефон 0879 601 833 – гл. ас. д-р Огнян Тодоров. Посещението е задължително и се извършва от законния представител на участника лично или чрез лице, упълномощено да извърши огледа. Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението, спецификите на обекта, условията на обществената поръчка и с инвестиционните проекти (по образец, приложен към настоящата Документация).
Поканата, ведно с Документацията за участие в обществената поръчка, както и всички необходими образци, приложения и други, могат да бъдат разгледани и изтеглени от официалната интернет страница на Възложителя на следния интернет адрес (“Профил на купувача”): http://rnhm.org/bg/profile
Отварянето на подадените оферти ще се извърши на 10.03.2015 г., от 10:00 часа, в сградата на Регионален Природонаучен музей-Пловдив, находящ се на ул. “Христо Г. Данов” No34.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015