Техническо обслужване, поддържане и ремонт на МПС собственост на Община Враца, което се състои в: 1. Извършване[…]

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: По начина на провеждане и документацията – Славян Янков, Гл. експерт ОП; По техническата спецификация – Веселин Иванов, Гл. експерт АСД, УК и ОМП, Р България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 629054, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061Място/места за контакт: Община ВрацаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническо обслужване, поддържане и ремонт на МПС собственост на Община Враца, което се състои в:
1. Извършване на годишни технически прегледи на всички МПС собственост на Община Враца;
2. Продажба, монтаж, демонтаж и баланс на гуми;
3. Доставка и смяна на моторни масла, трансмисионни масла и филтри (маслени и въздушни);
4. Ремонтна дейност на ходова част, окачване, спирачна система, двигатели, кормилна уредба на МПС и др.;
5. Ремонтна дейност (консумативи);
6. Външно и вътрешно почистване (автомивка).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000, 50112110, 50112111, 50112300, 50113000, 50114000, 50116100, 50116200, 50116500, 50118100, 50118110, 71631200Описание:
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по ремонт на каросерията и купето на автомобилите
Услуги по ремонт на ударена каросерия на автомобили
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автобуси
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили
Услуги по ремонт на електрическата инсталация на автомобилите
Услуги по ремонт и регулиране на спирачките на автомобилите
Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гумите на автомобилите
Услуги по отстраняване на повреда на аварирали автомобили
Услуги по вземане на буксир на автомобили
Услуги по технически контрол на автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Враца е собственик на 12 бр. леки автомобили, 3 бр. товарни автомобили, 2 бр. специални автомобили и 1 бр. автобус.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:1.Да разполага със собствена или наета сервизна база на територията на гр. Враца, в която да извършва описаните в поръчката услуги;2.Да притежава удостоверение за пускане на обекта в експлоатация издадено от компетентен орган; 3. Да разполага с необходимата техника: подемници, минимум 2 броя, до 5 тона; стенд за регулиране геометрия на автомобил; тестер за компютърна диагностика на МПС; стенд за баланс демонтаж и монтаж на гуми до 22 цола включително; оборудвана автомивка с пароструйка, машина за безконтактно измиване и прахосмукачка;4.Да разполага с необходимия персонал, с минимум едногодишен стаж по специалността: автомонтьори, минимум 2 броя със средно техническо образование свързано с експлоатация и ремонт на автомобили; специалисти годишни прегледи, минимум 3 броя; обслужващ автомивка – 1 брой;5.Да разполага с контролно-технически пункт, III-та категория, който да има сертифицирана от компетентен орган, система за управление и контрол на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, приложима за извършване на годишни технически прегледи на МПС;6.Да притежава сертификат по ISO 9001:2008 приложим за ремонт и поддръжка на автомобили, търговска дейност с гориво смазочни материали, резервни авточасти и консумативи;7 Изпълнителя трябва да има разрешително за съхранение на отработени масла и договор за тяхното изкупуване от лицензирани фирми;8.Изпълнителя трябва да е изпълнил минимум три договора с подобна дейност за последните 3 години, считано от момента на подаване на офертата-.
С офертата си участниците трябва да представят:
1. Списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на дейностите – оригинал, по образец; 2. Декларация – списък на основните договори за реализирани дейности, сходни с предмета на настоящата Публична покана, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите – оригинал, по образец; 3. Удостоверения за изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата Публична покана, които трябва да са надлежно оформени с издател (изх. номер) и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник, периода на изпълнение и стойностите на договорите. 4. Декларация-списък на техническото оборудване и недвижима собственост необходими за реализиране на дейностите – оригинал, по образец;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Офертите се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: наименование на поръчката, идентификационен номер на възложителя и името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail за връзка.
Публичната покана, Образец на оферта, Проект на договор, Образец на Списък на специалистите, Образец на Декларация-списък на изпълнените договори, Образец на Декларация-списък на техническото оборудване и недвижимата собственост и Списък на МПС собственост на Община Враца са публикувани в “Профил на купувача”, 02-2015-009, на официалната електронна страница на Община Враца: http://www.vratza.bg.
Отварянето на офертите ще се извърши на 10.03.2015 г, в 10:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015